Logo SCO 2006

Abstrakty příspěvků

E-learning ve výuce anglického jazyka v podmínkách Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Hana Bušinová (Univerzita obrany Brno)

V současnosti Univerzita obrany poskytuje prezenční a kombinovanou formu výuky. Uvažuje se o programu distančním. Velká pozornost je věnována ICT podpoře vzdělávání. Tento příspěvek ukazuje dvě možné cesty implementace e-learningu do vzdělávacího procesu a zejména do výuky angličtiny. Charakterizuje možnosti e-learningu bez použití Learning Management System (LMS), seznamuje se situací na Univerzitě obrany, poukazuje na obecné rysy LMS a uvádí výhody využití LMS v e-learningu.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


E-learning jako pedagogický proces a evropská analýza e-learningu

Kamil Kopecký (Univerzita Palackého v Olomouci a Net-University s. r. o.)

Příspěvek se zabývá e-learningem jako pedagogickým procesem z pohledu evropské analýzy e-learningu - Thematic Monitoring. Aby byl e-learning úspěšný, nesmí být budoucí prioritou rozvoj e-learningových technologií a platforem (typu LMS, WBT), ale vývoj a zlepšování procesů řízeného sebeučení (např. intelligent learning processes), zlepšování kvality vědomostní báze (učební texty, multimedializace, interakce), využití přístupů konstruktivismu. Tento názor již propaguje většina evropských zemí zavádějících e-learning.

Prezentace Flash


Výuka s podporou e-learningu

Eva Jablonská, Hana Rysová, Pavla Šařecová (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (KIT PEF ČZU) byl vytvořen e-learningový kurz "Úvod do VBA" pro předmět Informatika II jako studijní opora, která má usnadnit pochopení základů programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Kurz byl vyzkoušen v letním semestru 2005 v I. ročníku prezenčního i kombinovaného studia oboru Provoz a ekonomika (PaE a PaEK). V článku jsou uvedeny některé výsledky dotazníkového šetření a statistického vyhodnocení, provedeného na Katedře statistiky ČZU.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


From WebCT 4.1 to WebCT 6.0: First Experiences

Hana Rohrová, Kamila Olševičová a Jaroslava Mikulecká (Univerzita Hradec Králové)

Our contribution is focused on e-learning and its realization at the Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové. The paper starts with a brief summary of usage of WebCT platform at the faculty. The main objectives of the paper are to explain advantages of upcoming WebCT Campus Edition 6.0. and to summarize remarks of authors of the paper from the introductory training for WebCT CE 6.0 e-course designers. In conclusion we present a practical scenario of migration from WebCT 4.1 to WebCT CE 6.0.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Zapojení studentů do tvorby elektronických studijních materiálů

Eva Staňková (Univerzita obrany v Brně)

Cílem příspěvku je podělit se o  zkušenosti získané při zpracovávání elektronické studijní podpory prezenční formy výuky anglického jazyka na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany (FVT UO) v Brně s důrazem na aktivní zapojení studentů do tvorby elektronického studijního materiálu. Autorka uvádí metodický návod pro vedení problémového úkolu na základě metody řízeného projektu při výuce cizího jazyka.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Získávání znalostí pomocí LMS a jeho role v pedagogickém prostředí na VŠB-TUO

Adrian Kapias (VŠB-TU Ostrava)

Hodnota každého informačního systému je dána především počtem jeho aktivních uživatelů a rozsahem zpracovávaných údajů, které jsou jeho prostřednictvím dostupné. Důležitým faktorem je ovšem i zpětná vazba, kterou lze z provozování LMS (a dat v něm obsažených) získat. V příspěvku jsou uvedeny možné způsoby propojení LMS se studijní agendou na datové úrovni. Dále jsou zmíněny způsoby návrhu datových položek, jejichž sledováním je možné získávat znalosti ze systému. Nakonec je probrána využitelnost takových údajů při zkvalitňování pedagogického procesu. Na příkladu praktických zkušeností několika autorů z rozdílných technických kateder je v další části článku věnována pozornost procesu tvorby výukového obsahu. Ukazuje se, že praktická přenositelnost již jednou vytvořeného obsahu je (z  dlouhodobého hlediska vložených investic do tvorby takových materiálů) velmi důležitá. V závěrečné části článku jsou probrány jednotlivé možné scénáře pro tvorbu materiálů v LMS, které jsou prakticky zhodnoceny na základě zkušeností autorů z jednotlivých kateder.


E-learning jako podpora kombinované výuky biologie na SŠ

Milada Švecová a Jan Veselý (Univerzita Karlova v Praze)

Článek se zabývá možnostmi využití kombinované formy studia s použitím e-learningu na středních školách. Především pak uvádí modelové příklady biologických experimentů uskutečnitelných ve výchovně vzdělávacím procesu pomocí progresivních vzdělávacích metod.


Využitie e-learningových kurzov v príprave budúcich učiteľov

Marián Kireš, Ľubomír Šnajder (UPJŠ v Košiciach)

Dnešná informačná spoločnosť rozširuje požiadavky na kompetencie učiteľa. Už v príprave budúcich učiteľov musíme vytvoriť priestor na získanie zručností s e-learningom, ktorý sa stáva dominantným prostriedkom ďalšieho vzdelávania učiteľov. Autori prezentujú vlastné skúsenosti s využívaním e-learningových kurzov v prostredí Moodle v príprave budúcich učiteľov. Kurzy plnia funkciu podpory prezenčnej formy vyučovania alebo sú prostriedkom pre dištančné vzdelávanie. Predstavené sú požiadavky na elektronické materiály, štruktúra kurzov, zásady práce študentov ako aj učiteľov počas semestrálnych kurzov a získané výstupy. Autori hodnotia aktuálny prínos kurzov a pojednávajú o smerovaní e-learningových kurzov v rámci prípravy budúcich učiteľov.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Kurz IKT pre telesne postihnutých

Jozef Polák, Michal Munk, Drahoslav Lančarič (Pedagogická fakulta UKF, Nitra)

V úvodnej časti sa autori zamerali na poskytnutie základných informácií o PC kurze pre telesne postihnutých, ktorý sa konal v Nitre a v Piešťanoch. Zvyšok článku popisuje spôsob využitia LMS MS Class Serveru pre potreby kurzu.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Styly učení a jejich možnosti použití v e-learningu

Libor Holub, Radoslav Fasuga, Jana Šarmanová (VŠB-TU Ostrava)

V době masivního nasazování e-learningu by měl být brán ohled na osobní parametry studenta, jeho schopnosti, styly učení apod. Článek obsahuje stručný přehled stylů učení a jejich dělení a zabývá se důvody, proč by měly výukové systémy na ně brát ohled.


Institucionální zabezpečení e-learningu na Univerzitě Pardubice

Martina Jelínková, Vladimíra Vlčková, Ivana Švecová (Univerzita Pardubice)

Článek popisuje dosavadní kroky vedoucí k širšímu používání e-learningu na Univerzitě Pardubice a diskutuje problémy, které s těmito úkoly souvisejí. Problematika e-learningu a jeho využívání na Univerzitě Pardubice je zde rozebrána zejména z pohledu celouniverzitního organizačního a technického zajištění. Článek je dále doplněn o  názory a zkušenosti učitelů, využívajících počítače a sítí ve vzdělávacím procesu. Jsou zde naznačeny taktéž další úkoly, které univerzitu v  rámci rozvoje e-learningu v budoucnosti čekají.


E-learningová podpora programátorskej súťaže PALMA junior

Ján Guniš, Ľubomír Šnajder (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

V príspevku sú uvedené prvé skúsenosti autorov s organizovaním programátorskej súťaže s  využitím LMS Moodle. Programátorská súťaž PALMA junior je zameraná na programovanie v prostredí Imagine a je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií. Pozostáva z troch školských kôl, ktoré prebiehajú dištančne, a jedného finálneho prezenčného kola. Elektronická podpora súťaže pozostáva z dvoch častí - autorizovanej, ktorá je prístupná len registrovaným súťažiacim a neautorizovanej, ktorá je prístupná každému používateľovi internetu. Autorizovaná časť je realizovaná v prostredí LMS Moodle, kde sú v danom čase sprístupnené zadania úloh pre súťažiacich a chat s organizátormi. Po ukončení kola súťaže sú ohodnotené a okomentované riešenia každého súťažiaceho. V období medzi kolami súťaže môžu súťažiaci a organizátori komunikovať a diskutovať prostredníctvom diskusného fóra. V neautorizovanej časti sú uvedené pravidlá súťaže, pomocné učebné texty, výsledková listina, zadania a autorské riešenia úloh predchádzajúcich kôl, registračný formulár, aktuality, ďalšie informačné zdroje.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Cabri geometrie ve výuce diferenciálního počtu

František Mošna (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Příspěvek pojednává o zkušenostech s přípravou elektronických materiálů pro výuku matematiky. Zabývá se především využitím programu Cabri pro tvorbu dynamických obrázků určených pro výuku diferenciálního počtu -- pojmů limita a derivace.

Prezentace


TELMAE Educational Portal and Learning Object Repository as a Gate to Science Education

Zdena Lustigová (Charles University in Prague)

This mostly informative paper provides an overview of the main types of educational portals and learning object repositories, their key characteristics, advantages and limitations. In the first part of the article the author focuses on open edited learning objects repositories, which differ from the commercial or institutional ones in many aspects, e.g. openness, divergent target group, specific tools and services. As a possible model and concrete example the author presents in the second part of the paper Educational Portal and Learning Object Repository Telmae, developed at the Laboratory of Distance Education, Charles University in Prague, that have been offered to science teachers, educators and students in the Czech Republic since 2001. The Telmae portal consists of teachers' online supportive environment, gateway to online courses, online journals, open edited learning object repository and SCORM based federated search. The key factors, advantages and limitations and the possible role of virtual learning communities of teachers, arising from the creative background of Telmae supportive learning environment, are discussed at the end of the paper.


E-learningový kurz na podporu výučby predmetu Vybrané kapitoly z fyziky

Alena Hašková, Ján Záhorec, Daša Klocoková (Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Článok popisuje novovytvorený multimediálny učebný materiál ku kurzu Vybrané kapitoly z fyziky, ktorý je implementovaný do prostredia MS Class Server, ktorý sa využíva ako LMS na Ústave technológie vzdelávania PF UKF v Nitre. Tento materiál bol vytvorený so zámerom podporiť názorné aspekty výučby geometrickej optiky, ktorá je dominantnou súčasťou kurzu Vybrané kapitoly z fyziky zaradeného do študijného programu študijného odboru technológia vzdelávania medzi povinne voliteľné disciplíny.


Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005

Miroslava Misáková (Masarykova univerzita v Brně)

MU v Brně vyvíjí LMS vlastními silami dle potřeb akademické obce. Subsystém je integrován do Informačního systému MU, což je centrální hojně využívaná platforma pro studijní administrativu a komunikaci v rámci školy. Během roku 2005 se podařilo vyvinout ucelenou řadu nástrojů pro vyučující, která dovoluje začlenit různé typy e-learningových aktivit do e-kurzů jako doplnků běžných forem výuky. Kromě těchto tzv. běžných kurzů vzniklo také několik kurzů speciálních, jazykových. Příspěvek zahrnuje prezentaci e-learningových možností a praktické zkušenosti z těchto speciálních kurzů.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Využití studijních opor pro exkurzi jako specifickou organizační formu výuky na příkladu komplexní přírodovědné exkurze

Milada Švecová, Kateřina Blažová, Ilona Horychová, Dobroslav Matějka (Univerzita Karlova v Praze)

Abstrakt. E-learning lze aplikovat také v přírodovědných oborech, např. při přípravě studentů vyšších ročníků na exkurzi komplexního zaměření. Kolektiv autorů k tomuto typu exkurze vytvořil studijní oporu s názvem "Komplexní přírodovědná exkurze: opora pro kombinovanou formu vzdělávání". K pilotnímu ověřování a následným úpravám došlo v průběhu let 2004--2005. Studijní opora má charakter hypertextu, kde dominantním parametrem je prezentace informací k modelovým lokalitám doplněná  mapami s vyznačením trasy exkurze, nákresy a fotografie vybraných druhů rostlin a živočichů, minerálů a hornin, případně i důležitých staveb významných pro určité území. Text obsahuje také náměty pro samostatnou a kreativní práci studentů, otázky a úkoly pro zopakování a procvičení učiva. Vzdělávací e-learningový program je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy v Praze (dl.cuni.cz/cuni) a je realizačním výstupem podprojektu "Multimediální podpora kombinované výuky biologie a geologie v přípravě učitelů na UK" projektu MŠMT 378/2005.


Interaktivita a spätná väzba v e-learningových matematických kurzoch

Dušan Šveda, Stanislav Lukáč, Radovan Engel (UPJŠ v Košiciach)

Moderné technológie prinášajú prostriedky pre nové formy dialógu a interakcie študentov so vzdelávacím prostredím. Tradičné spôsoby vzdelávania a osobný kontakt učiteľa so študentmi môžu byť čiastočne nahradené vzdelávacím prostredím založeným na interaktívnych elektronických učebných materiáloch a komunikačných prostriedkoch umožňujúcich kontextovú pomoc, kontrolu a riadenie učebného procesu. Predložený článok pojednáva o rôznych formách interaktivity v spojení so spätnou väzbou, ktoré sú jedným z rozhodujúcich faktorov kvality a využiteľnosti e-learningových matematických kurzov.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint ukázkové soubory (k prohlížení je potřeba plugin Neuron 8.6)


Animace a eLearning

Petr Korviny (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)

Příspěvek je zaměřen na možnosti tvorby animací programem Macromedia Captivate a jejich využití v on-line kurzech. Článek se také zabývá některými aspekty technického a organizačního charakteru, které jsou specifické pro distanční studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzitě v Opavě.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Záverečné vyhodnotenie kurzu IKT pre telesne postihnutých

Jozef Polák, Michal Munk, Drahoslav Lančarič (Pedagogická fakulta UKF v Nitre)

Autori sa v článku venujú záverečnému vyhodnoteniu kurzu IKT pre telesne postihnutých, ktorý sa konal v Nitre a v Piešťanoch. Predmetom analýzy bola kvalita organizačného zabezpečenia, kvalita výučby a využiteľnosť znalostí v praxi účastníkmi kurzu.


Vizualizace znalostí v e-learningu

Tomáš Gregar, Zuzana Nevěřilová, Adam Rambousek a Tomáš Pitner (Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně)

Příspěvek se zabývá problematikou prezentace dat v prostředí sémantického webu. Data, formálně popsaná ontologií, jsou přizpůsobena počítačům. Přestávají být ale čitelná pro člověka -- a to je nutné pro pochopení obsahu (například výukového materiálu). Proto se zmíníme o možnostech vizualizace dat, jejím přínosu a nevýhodách. Dále je představen vyvíjený systém RDF browser, který by měl být schopný připravovat ontologická data získaná z heterogenních zdrojů a následně je vizualizovat v několika různých modelech. Budou také představena některá jeho možná využití .


Platforma pro personalizaci standardizovaných výukových materiálů

Pavel Drášil, Tomáš Pitner (Masarykova univerzita v Brně)

Tento příspěvek je věnován problematice uplatnění personalizačních technik ve světě standardizovaných výukových objektů zpřístupňovaných prostřednictvím nejrůznějších systémů pro řízení výuky (LMS). V první části jsou analyzovány vhodné datové formáty pro přípravu a distribuci snadno přenositelných výukových materiálů. Dále je čtenář ve stručnosti uveden do oblasti adaptivních hypermediálních systémů. Ve třetí části je představeno zamýšlené technické řešení problému -- platforma, nad kterou budou adaptivní a personalizační techniky postupně implementovány a testovány. Na závěr jsou diskutovány další možnosti využití této platformy.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


E-learning a jeho zajištění

Karel Zatloukal, Miroslav Ulrich (Univerzita Karlova v Praze)

Implementace a provoz moderních podpor výuky je technicky, finančně a organizačně náročný. V praxi mnohdy nebývají splněny podmínky pro tvorbu výukových materiálů a zejména jsou problémy v udržení provozuschopného stavu již zpracovaných materiálů a jejich aktualizace. Bývá zanedbaná oblast finančního, personálního a technického zabezpečení. Nejsou brány do úvahy další problémy, které sebou vysokoškolské prostředí přináší.

Prezentace PowerpointPrezentace Powerpoint


Jiný pohled na implementaci eLearningových standardů

Roman Malo (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití a podpory eLearningových standardů a jejich význam pro současný rozvoj univerzitního vzdělávání. Hlavní důraz je kladen především na diskuzi stanovení přiměřené míry pozornosti, které by se měla být vymezena eLearningovým standardům. Autor v příspěvku vyjadřuje subjektivní stanovisko, ke kterému dospěl během aktivního řešení úkolů v oblasti eLearningu a vývoji eLearningového systému.


Praktické zkušenosti s implementací LMS na ČVUT

Jiří Vodrážka, Viktor Krehan, Marek Nevosad, Tomáš Zeman (ČVUT v Praze)

Příspěvek shrnuje postup při implementaci systému pro elektronickou podporu výuky založeného na Microsoft Class Serveru na ČVUT v Praze. Uvádí konkrétní zkušenosti z pilotního provozu a nutné modifikace systému do vysokoškolského prostředí. V současnosti je k dispozici pro podporu výuky velké množství zdrojů s různou úrovní, filozofií a koncepcí. Vzhledem k roztříštěnosti implementace prvků e-learningu na ČVUT a jeho součástech je více než žádoucí zavést jednotný zastřešující systém (LMS).


Vizualizace ontologií ve vyhledávacím systému vědeckých publikací

Tomáš Gregar, Jan Pavlovič (Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně)

Příspěvek se zabývá problematikou využití ontologií při vyhledávání vědeckých publikací. Masarykova univerzita má přístup k mnoha světových digitálních knihovnám. V tak velkém množství dokumentů je prakticky nemožné se orientovat. Proto pracujeme na propojení globálního vyhledávacího a vizualizačního systému. Tak nabídneme uživateli pomocí shlukových map abstraktní pohled na množinu nalezených relevantních dokumentů (Tento příspěvek vznikl za podpory grantu Národního programu Informační společnost ,,E-learning v kontextu sémantického webu", č. 1ET208050401) .


Pilotní kurz IS MU: Online_A

Tamara Váňová, Daniel Mikšík, Anna Váňová (Masarykova univerzita v Brně)

Příspěvek se věnuje stručnému popisu kurzu Angličtina on-line (Online_A), který vzniká v rámci rozvojového projektu E-learning na MU: multimediální a IT podpora všech forem výuky . V roce 2004 probíhal ve vyzrálém prostředí LMS Moodle, od září 2005 se realizuje coby pilotní kurz ve výukovém prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Praktická část, tj. samotná prezentace, bude odrážet aktuální stav pedagogických možností, které v době konání konference bude IS MU nabízet, a shrne zkušenosti získané během prvního semestru, včetně zpracovaných studentských dotazníků a porovnání vstupní a výstupní úrovně absolventů tohoto kurzu.


Řízení distančního vzdělávání prostřednictvím LMS na FF UP v Olomouci

Lenka Cimbálníková (Univerzita Palackého v Olomouci)

Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se hlavně využitím E-learningu jako nástroje pro distanční vzdělávání a  řízením distančního vzdělávání prostřednictvím Learning management systému. Na závěr jsou shrnuty výhody distančního vzdělávání a e-learningu v oblasti celoživotního vzdělávání.


Rozvoj multimediálních aplikací v e-learningovém prostředí Studium On-line

Leonard Walletzký, Hynek Julinek, Jan Slezák (Masarykova univerzita v Brně)

E-learningové prostředí, vyvinuté na Ekonomicko-správní fakultě MU pod názvem Studium On-line.


Efektivnost zpracování výukových videomateriálů

Pavel Šiler, Petr Sojka, David Kovalský (Masarykova univerzita v Brně)

V příspěvku jsou shrnuty dlouholeté zkušenosti z projektu zpracovávání a vystavování videozáznamů přenášek a dalších výukových aktivit na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Jsou podány statistiky využití archívu video.fi.muni.cz a popsán způsob zpracování videomateriálů. Závěrem jsou formulovány hlavní přínosy a doporučení z realizace projektu.


Klasické didaktické prostředky v novém světle LMS a multimediálního vzdělávání

Jiří Němec (Masarykova univerzita v Brně)

Autor příspěvku se zamýšlí nad novými didaktickými prostředky, které poskytují multimediální výukové programy a výukové systémy. Jak můžeme naplňovat klasické didaktické principy v novém světle počítačových programů? Jak důležitá je osobnost učitele v prostředí virtuálního světa elektronického vzdělávání? Pokoušíme se hledat odpovědi a na konkrétních příkladech dokládat klady a zápory nových didaktických technologií.


Personalizované webové systémy na podporu vzdelávania

Mária Bieliková (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Prednáška sa zaoberá možnosťami personalizácie webových systémov na podporu vzdelávania. Charakterizujeme základné aktuálne otázky spojené s tvorbou modelu používateľa, ktorý predstavuje kľúčový element pri prispôsobovaní. Na príkladoch existujúcich systémov na podporu výučby programovania ukážeme techniky prispôsobovania vhodné pre túto oblasť. Načrtneme perspektívy v oblasti personalizácie na podporu vzdelávania aj v súvislosti s rozvíjajúcou sa iniciatívou webu so sémantikou.

Prezentace PDFPrezentace PDF


Digitalizace výuky na MU

Luděk Matyska (Ústav výpočetní techniky MU)

Masarykova univerzita se již několik let intenzivně snaží vytvořit digitální výukové prostředí, v němž bude možné plně využít potenciálu informačních a multimediálních technologií. Na jedné straně buduje technické zázemí poslucháren, které je možno vzájemně propojovat a nabízet tak přednášky rostoucím počtům studentů, na straně druhé MU podporuje vývoj celouniverzitního systému správy výukových materiálů (LMS) a motivuje učitele k jeho využívání. Rozvoj prostředí přitom nejen vede k odhalování a následnému řešení konkrétních technických problémů, ale zejména vyžaduje odpovědi na složité koncepční otázky vzájemné interakce jeho jednotlivých součástí.

Prezentace PDFPrezentace PDF


Kontakt sco2006(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz