Logo SCO 2009

Abstrakty příspěvků

OpenSource versus proprietární software ve výuce a tvorbě výukových materiálů

Robert Mařík (Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně)

V tomto příspěvku se zaměříme na posouzení vhodnosti nasazení proprietárních nebo OpenSource aplikací ve výuce a na úvahu, týkající se volného poskytování učebních materiálů všeobecně. Cílem bude pojednat o problematice poněkud obecněji, konkrétní příklady však budou uváděny výlučně z oboru matematika.


Modelování průchodů studentů e-learningovým kurzem Petriho sítěmi

Ingrid Nagyová (Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)

Vzdělávání podporované či řízené informačními a komunikačními technologiemi umožňuje sledovat a zaznamenávat aktivity studenta provedené v rámci vzdělávacího procesu. Tyto údaje lze využít k získání přehledu o individuální práci a způsobech studia daného studenta. Vyhledání vzájemných interakcí a návazností ve studijních aktivitách všech studentů může poskytnout informace pro vytvoření obecného modelu průchodů studentů sledovaným vzdělávacím procesem a přispět k vyvození obecných pravidel studia studentů. Modelovacím nástrojem průchodů studentů kurzem jsou Petriho sítě.


Teorie vědomostního prostoru jako východisko ke konstrukci e-learningových systémů

Denisa Denglerová (Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Příspěvek se zabývá teorií vědomostního prostoru (KST). Vysvětluje její základní pojmy a principy. Zabývá se prerekvizitními relacemi a způsoby, jak je detekovat. Způsoby detekování prerekvizitních relací dělí do tří skupin a porovnává jejich efektivitu. Příspěvek se snaží poukázat na možnost využití KST v rámci e-learningových systémů. Obzvlášť zdůrazňuje přínos KST ke zhodnocení schopností učícího se jedince, na jehož základě může být efektivně vybrána oblast, v jejímž studiu bude jedinec pokračovat.


Hypertextové atlasy na www.muni.cz/atlases a jejich využití v pregraduální výuce patologie na lékařské fakultě

Josef Feit, Hana Jedličková, Marta Ježová, Mojmír Moulis, Věra Feitová, Lukáš Hejtmánek, Michal Procházka (Ústav patologie FN Brno, LF MU Brno)

V příspěvku budou popsány hypertextové výukové atlasy, které jsou vhodné pro pregraduální výuku patologie na lékařských fakultách. Atlasy se skládají z krátkých textů a k dispozici je množství obrazů z různých zobrazovacích metod: obrazy makroskopické (snímky z pitevny i snímky klinické), snímky z endoskopu, rentgenové snímky (CT, MR, angiografie a další) a snímky histologické. Pro přístup k histologickým obrazům je využíváno rozhraní webového virtuálního mikroskopu. Obrazy jsou anotované a uživatel si může aktivovat šipky, směřující na důležité znaky jednotlivých obrazů. Atlasy jsou volně k dispozici na Internetu a pro plné využívání nevyžadují instalaci žádného dodatečného software.


MEFANET: Educational Network of Medical Faculties for Developing and Sharing Digital Content on a Common Platform

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek (Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses, Brno), Stanislav Štípek (Charles University in Prague, First Faculty of Medicine), Vladimír Mihál (Palacky University in Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry)

The project MEFANET (MEdical FAculties NETwork) has initiated international cooperation among medical faculties in the Czech Republic and Slovakia. One of the elementary goals of the project is to advance medical teaching and learning with the use of modern information and communication technologies. As an instrument for that, MEFANET has decided to develop a uniform solution for educational web portals which are used, together with a central gateway, to offer and share digital educational content. In this way, a unique collaborative environment, which is full of shared resources, is growing.


Domácí chemický experiment v distančním vzdělávání

Hana Böhmová (Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Vzdělávání v oblasti přírodních věd v sobě nutně zahrnuje pokus a pozorování jako základní formy získávání a ověřování přírodovědných poznatků. Je však mnohdy obtížné zařazovat tyto aktivity promyšleným a systematickým způsobem do e-learningových a jiných distančních kurzů. Nejproblematičtějším se z tohoto hlediska jeví obor chemie -- právě v chemických distančních kurzech nejsnáze dojde k redukci přírodní, empirické vědy na teoretický systém, v němž jde pouze o práci s literaturou a logické úsudky. V tomto článku autorka nabízí své zkušenosti s tvorbou a realizací skutečně praktického e-learningového kurzu chemie, respektujícího cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda formulované v Rámcových vzdělávacích programech.


Kazuistiky formou e-learningu ve výuce klinické biochemie na lékařské fakultě v Plzni

Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Marie Šolcová (Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň a LF UK v Plzni)

Kazuistiky jsou velmi přínosným, ale také pedagogicky náročným způsobem výuky na lékařských fakultách. Standardizované e-learningové prostředí může formou interaktivního hypertextu významně zjednodušit použitelnost kazuistik v prezenční i distanční výuce na lékařských fakultách. Naše řešení je založené na implementaci modulu Databáze a Přednáška v e-learningovém prostředí Moodle.


Rapid spanning tree protocol -- vizualizácia vlastností

Klaudia Konôpková, Igor Grellneth (Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickém univerzity, Bratislava)

Rapid spanning tree protocol (802.1w) je vylepšením protokolu Spanning tree protocol (802.1D), ktorý zabraňuje vzniku slučiek v Ethernet sieťach. Protokol pracuje na druhej vrstve OSI modelu. Autori vytvorili aplikáciu, ktorá vysvetľuje princípy fungovania spomínaného protokolu. Aplikácia umožňuje vytváranie špeciálnych situácii v topológii, ktoré možné použiť na testovanie vedomostí z danej problematiky. Vďaka použitej technológii -- Flash je aplikácia jednoducho ovládateľná a ponúka ilustrovanie základných mechanizmov a vlastností RSTP. Program je platformovo nezávislý a je možné ho prezerať vo väčšine webových prehliadačoch.


Interaktivní aplikace Rodokmeny, určená pro nácvik sestavování rodokmenů v lékařské genetice

Kamila Procházková (Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2LF a FN v Motole, Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta, Praha)

Významnou součástí posuzování dědičných chorob v rodinách pacientů je sestavování rodokmenů a rozpoznávání typů dědičnosti. Ve výuce předmětu Lékařská biologie se snažíme se studenty nacvičit sestavování genetických rodokmenů, na základě kasuistik či údajů z rodokmenového dotazníku, a následné odvozování typu dědičnosti. Pro kvalitnější nácvik těchto dovedností jsme, ve spolupráci s firmou PhDr. Petr Novotný, vytvořili aplikaci Rodokmeny. Ta je využita v prezenční výuce, kde studenty aktivně zapojuje do tvorby rodokmenů na interaktivní tabuli. Vytvořili jsme též procvičovací verze pro domácí přípravu, v nichž je sestavování rodokmenů v různé míře usměrňováno. Student si tak při tvorbě rodokmenu může zvolit tři stupně obtížnosti, resp. míry nápovědy. Tyto procvičovací příklady jsou studentům přístupné prostřednictvím LMS Moodle Univerzity Karlovy. Aplikace má českou a anglickou verzi. Práce s aplikací Rodokmeny nahrazuje dosavadní popisný způsob výuky činností, při níž dochází k aktivnímu zapojení studentů do praktického nácviku tvorby rodokmenů. Práce je podpořena grantem FRVŠ 319/2009.


MSL Concept of E-learning

Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora, Jiří Knížek (Medical Faculty in Hradec Králové, Charles University in Prague)

Our needs brought us to the question of how to educate effectively a group of people with different levels of knowledge. The MSL (Multiple Step Learning) concept of e-learning is an effort to create supportive materials for our practical lessons that reflect the previous knowledge of our students and contain links for valuable resources. In the meantime, we have been running a pilot study to evaluate the quality of courses based on the concept. For the evaluation we have used modified eLSE methodology, which combines systematic inspection and user testing. The results show that our MSL courses are good quality and widely accepted by students. In the final step we would like to compare this concept to the previous way of teaching without e-learning. Thanks to the Mefanet project we are able to share our courses with other medical schools and test the concept with more users in the future.


Využití formátu XML při přípravě e-learningového kurzu Digitální fotografie

Hana Rohrová, Kamila Olševičová (Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)

Zkoumáme možná technická řešení e-learningového kurzu Digitální fotografie, která by byla založena na použití formátu XML. Snažíme se najít uživatelsky přívětivou metodu tvorby elektronických studijních materiálů tak, aby bylo možné automatizovat generování výstupů různých typů (webové stránky, prezentace, tištěné materiály) z jediného zdrojového souboru. Definovali jsme sadu XML značek, použitelnou při přípravě e-learningových kurzů. Díky tomu lze stejným způsobem popsat vnitřní strukturu elektronických studijních materiálů různých kurzů např. v rámci jedné univerzity. Výsledný vzhled studijních materiálů je určen až připojeným stylem nebo šablonou, která je opět obecně použitelná. Šablona též dovoluje sjednotit vizuální podobu kurzů, provozovaných jednou institucí, a to bez většího zatížení designerů kurzů. Zkoumáme též XML formát DocBook.


Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech

Jan Bušta, Miloš Jakubíček (Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno)

The quality of data plays a crucial role in the effectiveness of the (e-)learning process. Many e-learning materials lack connection with real-world examples and the preparation of quality materials is a highly time-consuming work for domain professionals. We present a corpus based method for preparing e-learning tools which are used for education of Czech in a particular subject. The used corpus has been created in past years from the texts written by previous students of this subject. Moreover, the corpus is annotated with mistakes and their corrections, categorized according to a linguistic and typographic classification, and hence it is possible to obtain mistake-specific real-world examples. We also present a specific usage in the information system of Masaryk University in exercises related to punctuation in Czech sentences.


Multimediální výukové algoritmy na portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]

Petr Štourač (LF MU a FN Brno), Daniel Schwarz (Institut biostatistiky a analýz MU), Petr Bakalík, Roman Štoudek, Ivo Křikava (LF MU a FN Brno), Radim Šustr (Institut biostatistiky a analýz MU), Olga Smékalová, Pavel Ševčík (LF MU a FN Brno)

Rozsáhlý internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počátku orientuje na výuku akutní medicíny formou interaktivních multimediálních algoritmů a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Při vývoji portálu AKUTNE.CZ i samotných algoritmů využíváme v maximální možné míře volně dostupných technologií. Komunikačním rozhraním mezi autory medicínských podkladů a programátory jsou formuláře ve formátu .PDF s přesným popisem jednotlivých uzlů algoritmu, ze kterých jsou přímo tvořeny kompletní algoritmizační stromy. Multimediální podklady jsou snímány v reálných či simulovaných situacích videokamerou či fotoaparátem. Stresovým faktorem algoritmu je stejně jako v reálné situaci čas. Výsledkem tvorby multimediálních algoritmů týkajících se skutečných situací u lůžka akutního pacienta jsou vyvěšené algoritmy s tématy "Akutní astma" a "Management obtížné intubace". Aktuálně vytváříme algoritmy s tématy "Péče o neurotrauma", "Kardipulmonální resuscitace", "Akutní bolest" a "Polytrauma". Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou dohled odborníků na akutní medicínu příslušných odborností a garanti jednotlivých kapitol portálu AKUTNE.CZ.


Prediktivní virtuální trh -- simulační hra

Mikuláš Gangur (Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni)

Prediktivní virtuální trh je spekulativní trh, který je vytvořen zejména za účelem ověřování hypotéz daných předpovědí vybraných událostí či hodnot vybraných parametrů a současně simuluje princip obchodování na virtuální burze. V příspěvku je ukázán příklad funkčního virtuálního trhu FreeMarket, který funguje od roku 2007 na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni jako online podpora a doplnění teoretické části kurzu o kapitálových trzích. Je ukázáno fungování tohoto trhu na příkladu vybraných obchodů (např. Volby prezidenta USA), jsou ukázány vývoje cen, objem obchodů spolu se souhrnnými celkovými charakteristikami trhu. V dalším je popsán způsob použití systému jako online výukového objektu a jeho zapojení do výuky jednotlivých kurzů. Nakonec je prezentován veřejně dostupný e-learningový kurz pro podporu práce v systému FreeMarket, po jehož úspěšném absolvování účastnící obdrží licenci makléře systému FreeMarket.


Možnosti zapojení elektronické opory do výuky humanitního předmětu

Petr Štorek (Gymnázium Vysoké Mýto, Žižkova 90)

Dnes platná zákonná úprava týkající se středního vzdělávání v České republice umožňuje zapojení elektronických opor do edukačního procesu. Příspěvek se zabývá možnostmi jejich využití v rámci výuky českého jazyka ve 4. ročníku střední školy. Autor představuje procvičovací aplikaci vytvořenou pomocí autorského systému Authorware a dokladuje její přednosti a možný rozsah využití, přičemž respektuje, že informační technologie představují pouze jeden z prostředků používaných v rámci edukačního procesu. Didaktická pomůcka vznikla v souladu s Bloomovou taxonomií na základě předem definovaných učebních cílů, které plně korespondují s požadavky vymezenými školním vzdělávacím programem pro gymnázia.


Videokonferečný systém EVO a jeho využitie pri mikroedukatívnych analýzach

Marián Kireš (Ústav fyzikálnych vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach), Ľubomír Šnajder (Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach), Rastislav Adámek (Ústav fyzikálnych vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

V rámci prípravy budúcich učiteĺov sa zameriavame na nácvik vybraných vzdelávacích aktivít formou mikrovýstupov študentov. V príspevku je predstavený komplexný štúdiový systém záznamu, editovania a archivácie vystúpení študentov. Simultánne sú zaznamenávané zvuk a obraz, elektronická tabuža, používaná projekcia a ďalšie vizualizačné zariadenia. Autori prezentujú navrhnutý pozorovací a hodnotiaci protokol a na základe realizovaných nahrávok hodnotia prínos záznamu mikrovýstupov pre skvalitnenie prípravy budúcich učitežov. Pre účely mobilného nahrávacieho a vysielacieho pracoviska je využívaný videokonferenčný systém EVO.


Konstruktivistické přístupy v e-learningu na vysoké škole

Lucie Rohlíková (Ústav celoživotního vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni)

V tomto příspěvku autorka vysvětluje rozdíl a vztah mezi instruktivismem a konstruktivismem a přináší zamyšlení nad e-learningem z pohledu konstruktivistického pojetí vzdělávání. Ve druhé části článku pak prezentuje právě začínající projekt Západočeské univerzity v Plzni Konstruktivismus v praxi vysokých škol, během kterého bude 90 akademických pracovníků ze čtyř vysokých škol v ČR proškoleno a podpořeno v širším uplatnění pedagogického konstruktivismu v rámci svých předmětů v prezenční, distanční i kombinované formě studia.


Variabilita použitia slovníka pojmov v e-kurzoch implementovaných v LMS Moodle

Martin Cápay, Miroslava Mesárošová (Katedra informatiky, FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Slovník pojmov (Glossary) patrí medzi štandardné moduly vo všetkých verziách systému Moodle. Jeho aktívne využívanie v e-kurzoch vytvorených v rámci našej univerzity nie je však podža nášho názoru vežmi rozšírené. Možnosti využitia tohto modulu sú pritom širšie ako by sa mohlo na prvý pohžad javiť. V článku spomenieme nielen základné možnosti slovníka, ako je proces napĺňania slov a ich prepájanie s aktivitami v e-kurzoch, ale najmä naše skúsenosti s využívaním tohto modulu v e-kurzoch a rôzne možnosti jeho využitia -- štandardné aj neštandardné.


Stereometria a virtuálna realita

Alena Kovárová, Ján Gregor (Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave)

Predkladaný dokument sa zaoberá využitím virtuálnej reality pri výučbe stereometrie. Keďže súčasné klasické prístupy výučby stereometrie sa považujú za málo ilustratívne a demonštračné, práve technológia virtuálnej reality umožňuje proces výučby vylepšiť a obohatiť. Uvedená technológia poskytuje študentovi možnosť rýchlejšieho a lepšieho chápania preberaného učiva bez potreby disponovať značnou dávkou priestorovej predstavivosti. Na základe analýzy technológií používaných vo virtuálnej realite a  zhodnotenia existujúcich riešení sme formulovali základné požiadavky na aplikáciu Stereo VR Portal. Následne vytvorená aplikácia napĺňa požiadavky na používanie virtuálnej reality pri výučbe stereometrie. Efekt trojrozmerného vnímania objektov sa dosahuje formou anaglyfu. Vďaka tejto forme je aplikácia finančne dostupná pre bežných používatežov aj školy.


Podpora výuky matematické analýzy interaktivní 3D grafikou v PDF dokumentech

Silvie Kuráňová, Jan Vondra (Přírodovědecká fakulta MU, Brno)

Pomocí interaktivní 3D grafiky lze velmi dobře vizualizovat geometrický význam probírané látky. Článek popisuje využití demonstračních PDF materiálů s 3D grafikou (tu lze do PDF dokumentů vkládat ve formátu U3D) ve výuce matematické analýzy. Jedná se o elektronické dokumenty použité k ilustraci pojmů parciální derivace, diferenciál a extrémy funkcí více proměnných. Tyto materiály byly prezentovány studentům přímo na přednáškách v rámci předmětu M2010 Matematika II v jarním semestru 2009.


Nové trendy ve výuce neurochirurgie, užití FULL HD endoskopického systému a miniPACS

Zdeněk Novák (Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno), Ivo Říha (Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT, Brno), Jan Chrastina (Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno), Daniel Schwarz, Ladislav Dušek (Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno)

Pro posílení názornosti výuky studentů lékařské fakulty na Neurochirurgické klinice LF MU FN u sv. Anny v Brně jsme se rozhodli pro pořízení nového endoskopického zobrazovacího systému FULL HD Aesculap firmy B.Braun "3 CCD PV440 kamera". Endoskopický systém se používá k operacím v dutinovém systému mozku a rovněž v oblastech centrálního nervového systému, obtížně dosažitelným mikrochirurgicky. Kvalita zobrazení ve FULL HD umožňuje detailní zobrazení komorového systému a jeho okolí, redukuje možnost vzniku chyby. Kromě využití ve výuce slouží zároveň i pro zlepšení operativy například vrozených anomálií centrálního nervového systému a některých nádorů. Systém disponuje výstupy jak HD tak SD, čímž je slučitelný i se stávajícím SD zobrazovacím systémem pracoviště. V současné době řešíme možnost archivace FULL HD endoskopického obrazu na náš miniPACS server HP ProLiant ML370R04 a možnost přenosu tohoto obrazu prostřednictvím telekonferenční techniky v plné kvalitě.


Elektronické testovanie a automatizované systémy na hodnotenie úrovne vedomostí

Martin Cápay (Katedra informatiky, FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Snaha o automatizované hodnotenie zadaní a úloh vzrástla v posledných dvoch dekádach, najmä s rozvojom dištančného vzdelávania. Neustály vývoj online služieb však až teraz otvára elektronickému testovaniu dvere dokorán. Príspevok sa venuje krátkemu prehžadu systémov na automatizované hodnotenie prác študentov a v skratke prezentuje model testovania vytvorený a implementovaný na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom príspevku je analyzovať možnosti testovania v predmetoch programovania, ako i prezentovať čiastkové výsledky výskumu týkajúceho sa oblasti elektronického testovania.


Neštovice, mor, svrab a plagiáty

Jiří Winkler (Berit a.s., Brno), Tamara Váňová (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Zdánlivá anonymita internetu spolu se záplavou dat, informací, názorů i hotových publikací snadno svádí jedince, kteří chtějí s co nejmenším vynaložením úsilí získat co největší prospěch, k předkládání plagiátů místo své vlastní práce. Masarykova univerzita už v boji proti plagiátorství dosáhla značných úspěchů, ale její systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi je zatím pro naše běžné potřeby nedostatečný, protože nevyhledává podobnosti textů na celém internetu, odkud většina plagiátorů čerpá zdroje, ale pouze podobnost mezi těmi, které jsou již uložené v databázi informačního systému. Tento příspěvek se věnuje jednak našim zkušenostem s komerčními antiplagiátorskými programy a dále představuje vývoj systému CoDeS, který před několika lety vznikl jako diplomová práce na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.


Případová studie e-learningové podpory odborné výuky jazyků na Univerzitě Pardubice

Linda Pospíšilová, Petr Krčmář (Jazykové centrum, Univerzita Pardubice)

Příspěvek popisuje tvorbu, skladbu a využití dvou e-learningových kurzů sloužících k podpoře, rozšíření, a tím i zkvalitnění výuky anglického jazyka v rámci odborné jazykové přípravy na Univerzitě Pardubice. Většina jazykových kurzů disponuje časovou dotací, která je pro pokrytí nároků kladených na odbornost a zároveň komunikativní dovednosti studentů daného oboru nedostačující. Jako ideální řešení stávající situace se jeví právě e{}learning. První e-learningový projekt se týká prezentačních dovedností, druhý rozvíjí komunikativní kompetence pro potřeby zdravotnictví. Autoři popisují proces přípravy, tvorby a realizace jednotlivých projektů. První projekt byl zpracován pro systém eDoceo, druhý je vytvářen na platformě Moodle, zároveň se tedy příspěvek krátce dotýká otázky vhodné platformy pro implementaci e{}learningu.


E-learning a sémantika

Tomáš Gregar, Tomáš Pitner (Fakulta informatiky MU, Brno)

Existuje mnoho projektů, které se zabývají sémantikou dokumentů. Problémem je jejich reálná použitelnost. Jen málo aplikací je opravdu použitelných pro nespecializované uživatele, a ještě méně v oblasti elektronické podpory výuky. V tomto článku chceme představit rámec spolupracujících nástrojů, které pracují se sémantikou dokumentů, a problémem extrakce, ukládání a zobrazení sémantiky.


Rok 2008 v číslach z pohľadu elektronického skúšania v IS MU

Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Ľuboš Lunter (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno)

Informačný systém Masarykovej univerzity (IS MU) už niekožko rokov poskytuje svojim užívatežom nástroje pre tvorbu e-learningu. Tieto nástroje môžu využívať jednak pre tvorbu elektronických študijných materiálov a precvičovacích testov, na druhej strane im môžu pomôcť vyskúšať vežké množstvo študentov a ušetriť tak čas venovaný oprave písomiek. V roku 2008 využilo možnosti elektronického skúšania v IS MU takmer 300 predmetov a spolu bolo vyskúšaných vyše 40 000 študentov (vrátane opravných pokusov). Článok zhŕňa skúsenosti zo skúšania u PC, skenovania odpovedných archov a skúšania pomocou Odovzdavární na všetkých fakultách MU v roku 2008, popisuje problémy s ktorými sa učitelia pri zaisťovaní elektronického skúšania vežkého počtu študentov stretli a spôsoby, ako sa týmto problémom dá predísť.


Metody prevence podvodu v průběhu on-line testování

Radoslav Fasuga, Tomáš Drábek (Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava)

Tento článek si klade za cíl vymezit problém podvádění během elektronického testování. Popisuje základní typy pokusů o podvod v rámci prezenční i kombinované formy výuky. Jsou popsány základní problémy zcizení informací (testů, studijních výsledků) a jejich další využití v podobě nedovolených podpůrných materiálů jak v tištěné podobě tak v elektronické podobě vystavené na internetu. Článek nastiňuje možnosti prevence k zamezení pokusů o podvod, jako i samotné řešení vzniklých konfliktních situací. Diskutuje možnosti vhodného sestavení testu, jeho struktury a možných přístupů k eliminaci faktoru triviálního opisování. Stěžejní část článku je věnována problematice sledování on-line aktivit studenta s možnostmi automatického vyhodnocování nepovolených činností. Je popsáno řešení, implementované na katedře informatiky VŠB-TU Ostrava, které má sloužit k automatickému protokolování a vyhodnocení chování studenta v průběhu on-line testování. Závěrem je uveden popis ověření funkčnosti celého řešení v rámci prezenčního i distančního studia.


Wiki prostředí a Wikipedie jako nástroj výuky

Jiří Rambousek (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Příspěvek v první části shrnuje možnosti využití wiki (vlastní instalace nebo existujících projektů, např. Wikipedie) při vedení kurzů či přípravě výukových materiálů a uvádí praktické zkušenosti z takových kurzů a projektů zaměřených na výuku překladu. Závěrečná část se zabývá místem Wikipedie ve školní a akademické praxi, navrhuje častěji zadávat v kurzech jako úkol aktivní editaci jejích hesel a upozorňuje také na její potenciál jako sbírky amatérských textů (včetně jejich vývojových verzí) využitelné pro výzkum i výuku.


Project Learning via Integrated e-Learning

Miroslava Ožvoldová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta informatiky), Žaneta Gerhátová (Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta)

Súčasný stav rozvoja informačno-komunikačných technológií (IKT) nám dovoľuje rozvinúť novú stratégiu vzdelávania s názvom "Integrovaný e-Learning" a jej využitie v projektovom vyučovaní prírodných vied. Na projekte "Energia v prírode, technike a spoločnosti" demonštrujeme, ako je možné využiť pôsobenie vynárajúcich sa internetových technológií do procesu vyučovania a učenia sa. Dosiahnutými výsledkami sú podľa nášho názoru a osobných skúseností: vzrast aktivity študentov, ich kreativity a motivácie pre štúdium tak dôležitého tematického celku, akou energia je. V článku prezentujeme, ako je možné prostredníctvom reálnych, reálnych vzdialených a virtuálnych experimentov na internete zvýšiť porozumenie pojmu energia.


Designing E-Learning Courses

Aaron Collier (Faculty of Education of Masaryk University in Brno)

Many theories have been presented about how online distance education courses should be designed. The theories rely on new technologies to build new ways of learning. But how many of those theories are actually being put into use? How do teachers design new courses from within an existing system? This paper will examine some of these theories and compare them to the reality in courses that are being taught.


A Person Centered Approach to Including Students in Blended Learning

Renate Motschnig (University of Vienna, Research Lab Educational Technologies) and Tomáš Pitner (Masaryk University, Faculty of Informatics)

Student-Centeredness, one of the targets of the European Qualification Framework , requires a stronger degree of student inclusion than is customary in current academic practice. This paper takes on a humanistic perspective on learning as expressed in the Person Centered Approach (PCA) by Carl R. Rogers. We briefly recall its theoretical foundations, illustrates the blending of person centered learning and web-technology, provide a course example, discuss selected results, and quote students' reactions in order to provide an authentic illustration of student inclusion.


E-learning na bázi spolupráce dvou elektronických prostředí -- LMS a wiki

Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Lenka Pachmanová (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze)

Článek představuje e-learningové kurzy vyvinuté Centrem pro otázky životního prostředí UK (COŽP UK) pro výuku životního prostředí na vysokých školách. Metoda výuky přináší podstatné inovace co se týče obsahu (interdisciplinární pojetí související s konceptem udržitelného rozvoje), institucionálního prostředí (zapojení více subjektů, v tomto případě vysokých škol), a výukové metody (aktivní strategie učení podporované elektronickým prostředím a jeho nástroji). E-learning slouží k naplňování klasických edukačních cílů, které ovšem doplňuje o doménu tvorby a metakognitivních dovedností. Podporuje navíc komunikační schopnosti, pomáhá budovat sociální kontakty a vytvářet zájmová společenství. Studenti jsou v kurzech COŽP vedeni instrukcemi v prostředí LMS, kde jsou také především hodnoceni; úkoly však plní v prostředí wiki, které umožňuje samostatnou práci na krátkých odborných textech a nabízí možnost spolupráce v rámci skupiny i rozvoj kritického myšlení v diskuzích a hodnocení. Autoři stručně analyzují relevanci takto vytvořeného e-learningového prostředí pro výuku komplexní a sociálně relevantní problematiky životního prostředí.


Psychologické aspekty elektronické komunikace se studenty prvních ročníků FIM UHK

Věra Strnadová (Univerzita Hradec Králové)

Prezentace e-learningového kurzu První kroky na FIM UHK -- zde je vytvořeno prostředí pro základní informace o studiu na vysoké škole (WebCT- Oliva, ISIT, školní síť a technické zabezpečení, studentský účet, orientace na vysoké škole, doprava v Hradci Králové, akademický senát, spolupráce se zahraničními studenty aj.). Jednotlivé sekce kurzu jsou analyzovány z hlediska návštěvnosti a využitelnosti a též graficky zpracovány. Souhrnně jsou uvedeny náměty a požadavky studentů pro další doplnění kurzu -- dle průzkumu názorové hladiny studentů 1. ročníků FIM UHK v roce 2008. Uvádíme aktuální data a grafická zpracování, která jsou podkladem pro aktualizaci on-line kurzu. Analýza vstupní přednášky "Vítejte na FIM", která uvádí studenty do studia na vysoké škole, vystupují zde odpovědní zástupci univerzity a je vedena diskuze o aktuálních otázkách se všemi studenty 1. ročníků. Vize do budoucna -- analýza zpětné vazby studentů a na jejím základě rozšiřování kurzu o informace, které se týkají zahraničních stáží. Dále uvedeme příspěvky absolventů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Chtěli bychom rozvinout sekci Zaměstnání a další uplatnění absolventů.


Language Learning through Conferencing

Paula Charbonneau-Gowdy, Ivana Čechová, Oldřich Kříž (Canada School of Public Service; Language Training Center, University od Defence, Brno)

This paper describes the Language Learning through Conferencing project (LLTC), which was focused on using a low-cost video-based web conferencing technology and personal computers to conduct language learning sessions via the internet. The project description, project content, its experience over a sustained long-term period and the potential future for this way of learning and teaching are outlined. The purpose of the LLTC project was to exploit a particular Web 2.0 technology to connect language learners internationally between Canada and the Czech Republic and more recently within the public sector in Canada. The primary purpose of the project was to respond to learners who faced challenges in finding opportunities for language learning both in Europe and Canada. However, the outcomes from ongoing qualitative and quantitative findings by the respective authors indicate that these dialogue opportunities have a powerful influence on learners' professional, linguistic and personal identities as well as their views on technology and learning.


Interactive Support and Animation Tools in Mathematics Education

Pavol Hanzel (Faculty of Natural Science, Matej Bel University), Renata Majovská, Václav Friedrich (Faculty of Economics, VSB-Technical University of Ostrava)

At the present time we can register some new trends in mathematics education which emphasize the applications of mathematical knowledge on daily life problems solving. It requires many changes in teacher's thinking and educational methods, which should be based on new ICT technologies, constructive and cognitive attempt. In this paper we present some examples of interactive support and animations preparing for "nonmathematicians" using open source programmes and e-learning environment.


Atraktivní zpracování materiálů pro předmět Molekulární antropologie s využitím programů MS Power Point a MS Excel

Vlasta Lungová (Katedra zoologie a antropologie PřF UP Olomouc), Andrea Grígelová (Katedra geologie PřF UP Olomouc; Ústav antropologie, PřF MU)

Hlavním cílem nově zaváděného předmětu Molekulární antropologie do učebních osnov studentů biologických kombinací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je rozšířit tradiční výuku antropologie o teoretické základy aplikace molekulárně-biologických metod v antropologii a poskytnout studentům nejnovější poznatky o aktuálních výzkumných tématech. V rámci předmětu budou studenti obecně seznámeni s tradičními morfometrickými metodami, které se využívají při antropologických analýzách kosterního materiálu, a také s moderními metodikami DNA analýz. Současně budou seznámeni s možnostmi využití těchto poznatků v aplikovaných oborech. Výukové materiály pro tento předmět vychází z aktuálních poznatků v oboru a jsou zpracovány atraktivní didaktickou formou. Podkladem pro jejich vytvoření byla detailní literární rešerše. Materiály jsou určeny pro praktická a laboratorní cvičení. Jedná se o soubor výukových prezentací Anatomie kostí -- klíč k určování (MS PowerPoint), elektronické vyhodnocovací protokoly (MS Excel) a elektronické textové manuály pro jednotlivá praktická a laboratorní cvičení.


Naše zkušenost s distančním vzděláváním na střední škole

Alena Varhanová, Marta Suchá (Střední škola ekonomicko -- podnikatelská Spektrum, Mladá Boleslav)

Když jsme v minulých letech zahajovali distanční studium ve Střední škole ekonomicko -- podnikatelské Spektrum, Mladá Boleslav, potřebovali a vyhledávali jsme konkrétní rady a postřehy, jak vést a organizovat distanční studium. Našli jsme jich ale jen málo. Mnoho metodik DiV totiž trpí zbytečnou teoretičností, či jsou určeny pro jiné typy studia -- vysokoškolské či celoživotní vzdělávání. Svou cestu k distančnímu vzdělávání ve střední škole jsme si tedy museli najít sami, často i metodou pokusů a omylů. A protože se domníváme, že není nutno, aby je opakovali naše chyby další z Vás, rozhodli jsme se sepsat naše zkušenosti s distančním vzděláváním a nabídnout je coby inspiraci i návod dalším pedagogům a organizátorům DiV. Ambicí naší metodiky je tedy poskytnout bez širokého teoretizování konkrétní rady a návody, jak zorganizovat distanční vzdělávání, "tutoriály" -- pololetní zkoušky. Najdete v ní, jaké jsou povinnosti žáků, učitelů a dalších účastníků vzdělávacího procesu, jaké vybavení je třeba a proč je potřeba míti tutora -- průvodce studiem. Určitě naše metodika nebude úplná a bezchybná, ale i přesto si myslíme, že již dnes máme řadu poznatků, které možná právě v této chvíli někdo jiný potřebuje a hledá. Obsahuje řadu konkrétních nápadů a návrhů, o které se můžete opřít. Naší nespornou výhodou je, že škola Spektrum má mnohaletou pedagogickou zkušenost (byla založena již v roce 1994) v denním i dálkovém vyučování a disponuje týmem zkušených a zároveň kreativních pedagogů. Jen díky nim jsme se mohli vydat na dosud neprošlapanou cestu distančního vzdělávání na středoškolské úrovni. V této publikaci se odráží naše zkušenosti, které bychom rádi předali všem vydávajícím se stejnou cestou. Věnujeme pozornost především tomu, co je odlišné od jiných typů studia (denní, dálkové), neboť ostatní pedagogické zásady a povinnosti účastníků vzdělávacího procesu lze bez obtíží najít v mnoha jiných metodikách a ve školském zákoně.


Effective Virtual Mobility

Eva Abramuszkinová, Lukáš Valeš (NEWTON College, a.s., Brno)

The aim of this paper is to introduce the research conducted in the European Union exploring the position of virtual mobility coordinators. The goal of this research was to define the virtual mobility (VM) coordinator profile and to design the virtual mobility supervision scheme. This research was developed in the framework of the project Ready for Virtual Mobility? (MoreVM). It is part of the Lifelong Learning Programme 2007--2013 and ERASMUS Virtual Campuses. The general objective of the MoreVM project is to facilitate virtual mobility (VM), encourage participation and enhance the efficiency of VM in higher education. Research was directed by NEWTON College in co-operation with Open University of the Netherlands and College of Business Maribor. The on-line questionnaire was sent to 3000 Erasmus coordinators. The received answers show that there is a need for the position of a Virtual Mobility Coordinator to assure successful participation in virtual mobility.


Jak učit ve všudypřítomném mraku informací?

Bořivoj Brdička (Karlova Univerzita v Praze)

Současný trend umožňující snadný přístup k informacím a spojení každého s každým způsobuje proměnu vzdělávacího prostředí, na níž je nutné určitým způsobem reagovat. Studentům většinou orientace a využití prostředí webu 2.0, sociálních sítí či cloud computingu (neboli informačního mraku) nečiní po technické stránce velké problémy. Jak se ale mají s touto změněnou situací vyrovnat učitelé?


Nové možnosti systému Maple 13 ve výuce

Jiří Hřebíček (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno)

V příspěvku jsou stručně shrnuty nové možnosti matematického systému Maple 13, který je dodáván od dubna letošního roku na trh. Je zde podrobněji objasněn jeho nový systém nápovědy, zejména nový Maple portál, který podporuje pochopení využití Maple pro výuku matematiky a řešení matematických problémů jak pro studenty, tak pedagogy a vědce. Maple umožňuje vkládání interaktivních výukových komponent jako jdou asistenti, průvodci a řešené úlohy (angl. Assistants, Tutors, Tasks). Dále jsou zmíněny i nové výpočetní možnosti Maple 13.


Být 2.0, či nebýt

Jan Wagner (Computer Press a.s., Brno)

Dnešní žáci či studenti předstihli své učitele v používání informačních a komunikačních technologií. Nová generace online technologíí a jejich snadná dostupnost mění nejen trh informačních technologií, ale také míru jejího využívání těmi nejmladšími. Tento náskok školy všech stupňů nejen plně nevyužívají, ale bohužel v mnoha případech naprosto nesmyslně potlačují. Prvním krokem k nápravě by mělo být příznání si této skutečnosti.


Sdílení reálných vzdálených fyzikálních laboratoří

František Lustig (Univerzita Karlova v Praze)

V době sdílených diskových kapacit, počítačů, gridů, počítačových farem, aj. nás napadla myšlenka sdílet nejenom počítačovou techniku a software a didaktický obsah, ale též sdílet laboratorního vybavení. Ano, naše školní pomůcky můžete používat přes internet ve vaší škole, laboratoři, aj. Jak jsme k tomuto řešení dospěli je popsáno v následujícím příspěvku. Zmíníme se o počítačových laboratořích lokálních a o počítačových laboratořích vzdálených a o možnosti využít jenom naše technické zázemí, přičemž didaktický obsah bude plně Váš. Tuto možnost nabízet laboratorní vybavení přes internet jsme nazvali internetový laboratorní park.


Kontakt sco2009(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz