Logo SCO 2007

Abstrakty příspěvků

E-Learning 2.0 in Estonia and in the University of Tartu

Anne Villems (University of Tartu, Estonia)

Estonian e-University, a roof organization for eight Estonian universities, was created in 2003 to promote e-learning in Estonian higher education organization. It supports 3 learning environments -- well known BlackBoard/WebCT, Moodle and home made IVA (Tallinn University), where we all together have almost 2000 courses, mainly in blended form. All this is called first generation of e-learning. The development of Web and social software leads us to a second generation e-learning, which tries to create more student-centered learning environment, where cooperation and collaboration is supported. But the domestication by e-learning the new wave tools is not an easy task. As first generation e-learning discovered, that multimedia learning materials themselves are not a guarantee for more effective learning, so new collaborative tools themselves are not creating a better learning process. How some success is achieved with using Wiki and other similar tool and how we make our very first steps in m-learning -- this is what will be discussed during video conference in 30th May.


Learning Objects, Metadata and Connected Problems

Zdena Lustigová (MFF, Charles University in Prague)

The author deals with the key problems of learning objects, metadata standards, taxonomies, search queries, and other illnesses of the existing learning object repositories. As an example of national effort on this field, and concrete model of solution (no perfect) the author presents in the main part of the paper TELMAE Educational Portal and Learning Object Repository, developed at the Laboratory of Distance Education, Charles University in Prague, that have been offered to science teachers, educators and students in the Czech Republic since 2001. The Telmae portal consists of teachers' online supportive environment, gateway to online courses, online journals, learning object repository EDUPORT and SCORM based unified gateway to learning objects at all universities, participating in the project. The key factors, advantages and limitations of this solution, and the possible benefit for virtual learning community of teachers, arising from the creative background of Telmae supportive learning environment, are discussed at the end of the paper.


Usnadnění tvorby elektronických studijních textů pro distanční vzdělávání

Petr Korviny (Slezská univerzita v Opavě)

Příspěvek je zaměřen na tvorbu distančních textů pomocí elektronické šablony v programu MS Word. Šablona má za cíl nabídnout autorům distančních studijních opor možnost soustředit se na obsah a nikoliv na formu vkládaného textu. Pomocí maker, napsaných v jazyce Visual Basic for Applications, jsou tvůrci schopni do svého dokumentu vkládat povinné i nepovinné distanční prvky výběrem příslušných ikon a tlačítek v uživatelském menu šablony. Vhodné využívání šablony může výrazně urychlit práci při psaní textů, napomáhá také udržet unifikovaný vzhled v rámci celého dokumentu a usnadňuje orientaci čtenářům.


Využitie e-learningu pri rozvíjaní informatického vzdelania budúcich učiteľov matematiky

Stanislav Lukáč (PrirF, UPJŠ v Košiciach)

Zmeny v súčasnej informačnej spoločnosti vyžadujú aj zmeny tradičného systému vzdelávania. Pri modernizácii vzdelávacích systémov sa čoraz viac uplatňujú rôzne formy e-learningu. Dôležitou podmienkou pre úspešné integrovanie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania je informatické vzdelanie a schopnosti učiteľov efektívne a zmysluplne využívať moderné technológie vo vyučovacom procese. Článok je zameraný na systém informatického vzdelávania budúcich učiteľov matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Hlavná pozornosť je sústredená na e-learningovú podporu kurzu tvoriaceho prvú časť informatického vzdelávania špecifickú pre prípravu učiteľov matematiky.


Vizualizácia Spanning Tree protokolov na 2. vrstve RM OSI

Martin Kvasnička, Igor Grellneth (Slovenská technická univerzita, Bratislava, SK)

Spanning Tree protokoly zabraňujú vzniku slučiek na 2. vrstve RM OSI, čím umožňujú plynulosť sieťovej komunikácie. Základ tvorí štandard IEEE 802.1D z roku 1998, z ktorého bol v roku 2004 vyvinutý IEEE 802.1w. Autori preto navrhli program ako metodickú pomôcku pre štúdium a dôkladné pochopenie činnosti distribuovaných algoritmov popísaných v spomínaných štandardoch. Tento produkt je jedinečný svojím spôsobom prezentácie, kde sa využíva možnosť virtuálneho zastavovania algoritmu v jednotlivých jeho fázach. Používateľ tak môže získať lepší prehľad o jeho činnosti. Program je spustiteľný na platformách kompatibilných s technológiou .NET 2.0.


Podpora práce s talentovanou mládežou prostredníctvom e-learningových kurzov

Marián Kireš (UPJŠ v Košice, SK), Ivan Duľa (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok, SK)

Autori v príspevku predstavujú možnosti využitia e-learningových kurzov pri práci s talentovanou mládežou. Analýza dvojročných skúseností pri podpore riešiteľov Fyzikálnej olympiády a Turnaja mladých fyzikov poukazuje na skúsenosti získané v rámci e-learningových kurzov pre prácu s talentovanou mládežou a čiastkové výsledky dosiahnuté s využitím základných nástrojov prostredia Moodle.


Zkušenosti z přípravy multimediálních studijních opor pro výuku matematiky

Jaromír Kuben (Univerzita obrany, Brno), Petra Šarmanová (VŠB--TU, Ostrava)

První část příspěvku podává informaci o pojmu blended learning. Dále autoři popisují své zkušenosti s vytvářením elektronické interaktivní studijní opory s multimediálními prvky. Pozornost je věnována obsahové a grafické stránce a technickým problémům souvisejícím se zařazením animací a interaktivních testů do PDF dokumentu.


Procesní model řízení interuniverzitního studia

Petra Poulová, Hana Šrámková (FIM, Univerzita Hradec Králové)

Třetím rokem Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolupracuje při zavádění interuniverzitního studia v České republice. V příspěvku je představena základní struktura procesního modelu studia eLearningových předmětů v rámci interuniverzitního studia.


Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning

Jitka Brandejsová, Michal Brandejs (FI, Masarykova univerzita, Brno)

Tvorba e-learningových objektů, které zvyšují názornost a přitažlivost výuky pro studenty, se na Masarykově univerzitě uplatňuje v běžných kurzech každodenní výuky. Pedagog na MU má možnost nechat si zpracovat takový multimediální nebo interaktivní objekt do výuky celouniverzitním pracovištěm -- servisním střediskem. Typicky je zpracováván textový materiál (do formy testů, webových stránek, dokumentů), obrazový materiál (do formy schémat, animací, videa) nebo hlasový materiál (do formy audionahrávek, poslechových komentářů). V příspěvku jsou zmíněna také ekonomická hlediska a řízení procesu tvorby těchto objektů, těžiště samotného příspěvku na konferenci spočívá v ukázkách zpracovaných e-learningových objektů.


Aktívne učenie sa v e-learningových matematických kurzoch

Stanislav Lukáč, Radovan Engel, Marián Buxár, Dušan Šveda (UPJŠ, Košice, SK)

V súčasnosti sa e-learning stáva dôležitou súčasťou vzdelávacích systémov najmä na vyšších stupňoch škôl. Rôzne oblasti vzdelávania kladú rôzne nároky na koncepciu a spracovanie e-learningových kurzov. Pri vytváraní podmienok pre úspešné integrovanie e-learningu do matematického vzdelávania sa popri vhodnom aplikovaní moderných technológií pre vizualizáciu, modelovanie a symbolické výpočty rozhodujúcou mierou podieľa zabezpečenie podnetov pre aktívne učenia sa využívaním interaktivity a spätnej väzby. V článku sú načrtnuté možnosti využitia všeobecných schém pri implementácii interaktívnych a spätnoväzbových prvkov do riešenia rôznych typov úloh v súlade s požiadavkami na efektívne učenie sa.


Elektronická sbírka úloh a její využití v praxi

Barbora Havířová (PřF, Masarykova univerzita, Brno)

V mnoha odvětvích lidské činnosti je nutné zpracovávat větší množství úloh obsahujících zadání, řešení a doplňkové informace (téma, obtížnost, původ apod.). Příspěvek popisuje konkrétní navržené řešení ukládání a zpracování sbírky úloh postavené na kombinaci jazyků DocBook a TeX . Formát DocBook založený na XML propůjčuje systému velkou flexibilitu v možnostech zpracování. Díky použití klíčových slov přiřazených každé úloze lze úlohy vybírat podle mnoha různých parametrů. Pro zpracování lze využít transformace XSLT zajišťující výběr úloh i výstup do jiných formátů. Jazyk TeX umožňuje zapisovat v úlohách libovolné složité (typicky matematické) výrazy. Velký důraz je kladen na otevřenost a snadnou rozšiřitelnost navrženého řešení.


E-learningový program pro výuku ekologického zemědělství "ECOLOGICA"

Petr Konvalina, Jan Moudrý, Markéta Mazurová (ZF, Jihočeská univerzita, České Budějovice)

V souvislosti s rozvojem Internetu nabývají na významu e-Learningové formy vzdělávání. Projekt z programu Leonardo da Vinci "Ecologica" si zvolil za cíl vytvořit ucelený akreditovaný systém celoživotního vzdělávání pro poradce v ekologickém zemědělství, ekologické zemědělce a studenty zemědělských univerzit. Kurz, jehož obsah spoluvytváří 8 výzkumných a vzdělávacích institucí ze 7 států EU, obsahuje 14 kapitol, které pokrývají celou problematiku ekologického zemědělství a poradenství. V prosinci loňského roku se proto uskutečnil testovací kurz, kterého se zúčastnilo 18 studentů Jihočeské univerzity a 7 poradců v ekologickém zemědělství. Většina účastníků hodnotila e-Learningovou formu vzdělání a vlastní program kladně. Naopak mezi největší problémy patřily spíše komplikace technického a softwarového charakteru.


Multimédia v matematických studijních oporách

Šárka Hošková, Pavlína Račková (Univerzita obrany, Brno)

Příspěvek se zabývá tvorbou multimediálního CD pro kombinované a distanční studium matematiky na vysokých školách technických a prvními zkušenostmi s jeho použitím ve výuce v rámci pilotního kurzu. Součástí příspěvku jsou také ukázky některých animací, testů a řešených příkladů z tohoto CD. Jednotlivé ukázkové animace jsou opatřeny podrobným komentářem.


Výsledky výzkumu studijního stylu učení na EkF VŠB-TUO a jejich využití pro blended learning

Jana Hrubá (VŠB--TU, Ostrava)

Pokud dochází ke snižování počtu hodin výuky v rámci prezenční formy, je možné je nahradit hodinami v prostředí virtuální univerzity. Dnes velmi často využívaná forma blended learningu nabízí možnosti nahradit chybějící prezenční hodiny výuky. Studenti v prostředí Internetu mají možnost studovat studijní materiály, komunikovat s pedagogem, s dalšími studenty, plnit úkoly, odevzdávat výsledky své aktivní činnosti, získávat zpětnou vazbu o svém studiu. Jaké bariéry přitom musí překonávat? Na druhé straně, co jim může při této formě studia pomoci? Je potřeba přistupovat při tvorbě e-kurzů ke stylů učení studentů? V mém příspěvku se chci zaměřit na výsledky výzkumu stylu učení studentů na naší fakultě, vyznačení největších bariér, které v prostředí virtuální univerzity musí překonávat a co jim nejvíce při tomto studiu pomáhá.


Nový typ testové otázky v IS MU

Karel Šrot (PřF, Masarykova univerzita, Brno)

Příspěvek popisuje nový typ otázky využitelný při vytváření elektronických testů v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity. Pro kontrolu správnosti odpovědi je použit systém pro symbolické výpočty Maple, čímž se řeší problémy způsobené nejednoznačností zápisu algebraických výrazů. Uplatnění tak najde zejména při přípravě testů z matematiky a fyziky.


Tutoring online: vzdělavatelé učitelů v nových rolích

Monika Černá (FF, Univerzita Pardubice)

Příspěvek je diskusí k proměnám role pedagoga, ke kterým dochází v poslední době v souvislosti s integrací informačních a komunikačních technologií (ICT) do přípravného vzdělávání učitelů. Hlavní pozornost je zaměřena jednak na procesy e-learningu v prostředí elektronické konference, což je forma e-learningu, která vytváří další prostor pro podporu profesního učení studentů učitelství, dále pak na náročné úkoly, které před vzdělavatele učitelů jako "online tutora" neboli "e-tutora" staví tyto nové formy práce.


E-learningový videokurz Effective public speaking: Technické řešení v rámci IS

Libor Štěpánek (Masarykova univerzita, Brno)

Příspěvek představuje bilingvní e-learningový kurz veřejného mluveného projevu v prostředí akademické angličtiny na pozadí českého jazyka Effective public speaking (EPS) jako příklad rostoucího zájmu o vytváření a užívání digitálně zpracovaných videomateriálů přístupných ve výuce on-line. Vedle představení pedagogického pojetí kurzu, popisu jeho vzniku a charakteristiky obsahu kurzu je značná pozornost věnována jeho technickému řešení a možnostem využití digitálně zpracovaných videomateriálů v e-learningovém typu výuky v prostředí Informačního systému MU.


Interaktivní videokonference

Libor Štěpánek, Alena Hradilová, Hana Katrňáková (CJV, Masarykova univerzita, Brno)

Videokonference mění tradiční výukové metody a procesy učení. Příspěvek se soustředí na přehled metod a přístupů, které ve svých společných videokonferenčních programech angličtiny jako cizího jazyka využívá Masarykova univerzita Brno (promotér evropského projektu INVITE) a University of Wales in Aberystwyth. Hlavní důraz je kladen na oblasti, které mohou podpořit či naopak utlumit úspěšné zavádění nových technologií a pedagogických postupů do praxe.


Dálkové měření elektrických obvodů pomocí Internetu

Miloslav Košek, Tomáš Mikolanda (FM, Techniká univerzita, Liberec)

Remote measurement using Internet is a modern tool prepared for students that are interested to get nonstandard knowledge. In our laboratory all the typical and relatively complicated remote measurements from circuit theory, including frequency or transmission functions, transient effects and element characteristics, are now possible. Since the measurement is automated, a big attention can be devoted to the evaluation of results. The received results show that the measured characteristics are in a good agreement with calculations from circuit theory. Among other, this approach can improve the quality of graduated students in order to obtain experts for industry of this century.


Virtuální laboratoř jako nástroj e-learningu

Jakub Slíva (ČVUT v Praze)

Článek popisuje systém, pomocí něhož je možno pracovat s fyzickými zařízeními datové sítě na dálku a tím doplnit chybějící článek v samovzdělávání. Uplatnění nachází respektive bude nacházet na katedře telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a při výuce v tzv. Cisco Networking Academy (CNA). Objevuje se zde budoucí čas z důvodu stále probíhajícího vývoje, ale už nyní má systém základní funkčnost a lze na něm některé úkoly plnit.


Metody automatického vyhodnocení se zaměřením na tradiční způsoby hodnocení kvizů a variantních otázek

Radoslav Fasuga, Libor Holub (VŠB-TU, Ostrava)

Tento článek si klade za cíl, popsat základní metody automatického vyhodnocování správnosti odpovědí s použitím počítačů. Článek diskutuje možnosti vyhodnocení z různých pohledů. Převážně je zaměřen na technickou realizaci vyhodnocení, ale předkládá i pedagogický pohled na danou problematiku. Dále popisuje různé metody vyhodnocení, jejich výhody a nedostatky demonstrované na elementárních příkladech. Cílem tohoto dokumentu je inspirovat a seznámení budoucí i stávající autory studijních materiálů a testů s touto problematikou. Pomoci jim vybrat vhodnou metodu vyhodnocení jednotlivých otázek. Článek je oproštěn od popisu konkrétního LMS systému a předkládá obecnou teorii, která může být ve vašem LMS, či interaktivním studijním materiálu implementována. Významná pozornost je věnována variantním typům otázek a jejich vyhodnocení.


Maplety ve výuce matematiky

Jiří Glozar (PřF, Masarykova univerzita, Brno)

Příspěvek je zaměřen na možnosti využití mapletů, tedy apletů využívajících CAS Maple, ve výuce matematiky. Článek se zabývá zkušenostmi s tvorbou mapletů pro potřeby prezentace a výpočtů spojených s tématem Diferenciální počet funkcí více proměn­ných, jejich zpřístupňová­ním prostřednictvím webového rozhraní a konečně jejich využitím ve výuce kurzu Matematická analýza 3 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.


Vzdelávací portál na UKF v Nitre

Ján Záhorec, Michal Munk, Milan Potočný (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Článok sa zaoberá tvorbou vstupného portálu elektronického vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý vzniká ako súčasť riešenia vedeckého projektu podporovaného Celoškolskou grantovou agentúrou UKF v Nitre. Cieľom novovyvíjaného e-learningového portálu je integrácia prístupu používateľov k viacerým virtuálnym školám, ako i poskytovanie relevantných informácií a služieb pre podporu e-vzdelávania.


K niektorým otázkam hodnotenia e-learningu

Katarína Veselá, Zlata Sojková (Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre)

Hodnotenie účinnosti e-learningu je oblasťou, ktorej sa v ostatnom čase venuje veľká pozornosť. Od počiatočného nadšenia každým učebným materiálom v elektronickej podobe prechádzame do štádia kritického hodnotenia, a tým zlepšovania úrovne e-learningu. V príspevku sú naznačené niektoré možnosti spôsobu hodnotenia a opísaný konkrétny pedagogický experiment, v ktorom však hypotéza o vyššej efektivite e-learningu v porovnaní s kontaktnou výučbou (vyjadrená prírastkom vedomostí) nebola potvrdená. V závere sú analyzované možné príčiny tohto výsledku.


Achieving reusability in e-learning

Pavel Drášil, Tomáš Pitner (FI, Masarykova univerzita, Brno)

Reusability is one of the most desirable features of modern teaching/learning approaches and especially e-learning. Historically, this issue was tackled by standardizing metadata and packaging formats for electronic learning materials. However, it has been shown that this is not enough and that the pedagogical basis is for each piece of learning material crucial to its success. Instructional design techniques allowing teachers to describe and subsequently reuse whole teaching/learning scenarios have therefore been developed and they currently are on their way to becoming standard practice. This article provides an overview of instructional design techniques and a novel approach to achieving reusability of learning materials, further increasing possible benefits of instructional designs, is presented.


Elektronické matematické testy v IS MU

Silvie Kuráňová, Roman Plch (PřF, Masarykova univerzita, Brno)

V podzimním semestru r. 2006 v rámci předmětu M3501 Matematická analýza 3 byly v informačním systému Masarykovy univerzity vytvořeny elektronické matematické testy (Za podpory rozvojového projektu MU "E-learning v matematice".) . Jejich hlavním cílem bylo podpořit samostudium studentů, nabídnout jim interaktivní sbírku příkladů a okamžitou zpětnou vazbu. Učiteli pak usnadnit práci s opravováním zápočtových písemek. V testech je v řadě případů využito ilustrační grafiky pro podporu geometrické představivosti studentů.


Dolování v datech a e-learning: Případová studie

Petra Turková, Martin Večeřa, Luboš Popelí nský (FI, Masarykova univerzita, Brno)

Práce se zabývá využitím metod dolování pro analýzu dat získaných během e-learningových kursů v IS Masarykovy University. Nejprve popíšeme e-learningové nástroje v IS MU a data získávaná z elektronických testů. Tato data jsme analyzovali algoritmy dobývání znalostí, především shlukovací analýzou a a algoritmy pro hledání asociačních pravidel. Záverem popíšeme další možnosti analýzy e-learningových dat.


Nové možnosti systému Maple 11 ve výuce

Jiří Hřebíček (IBA, Masarykova univerzita, Brno), Vladimír Žák (FSI, Vysoké učení technické, Brno)

V příspěvku jsou stručně shrnuty nové možnosti matematického systému Maple 11, který je dodáván od března letošního roku na trh. Je zde podrobněji objasněno jeho nové uživatelské rozhraní tzv. dokument (angl. Rich Technical Document), které narozdíl od předchozího rozhraní tzv. matematického zápisníku (angl. worksheet), umožňuje vytvářet plně sofistikované technické a matematické dokumenty Maplu (ovládané pomocí kontextové nabídky myší) včetně možnosti vkládání interaktivních výukových komponent jako jdou asistenti, průvodci a řešené úlohy (angl. Assistants, Tutors, Tasks). Je popsána i možnost vytvářet z dokumentů Maple výukové prezentace pomocí menu Slideshow, které není nutné je upravovat např. převedením do PowerPointu. Dále jsou zmíněny i nové výpočetní možnosti Maple v oblasti řešení rovnic a soustav rovnic, které poskytují interaktivní prostředí pro řešení, inicializaci proměnných a vizualizaci řešeného problému.


Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost

Kateřina Vlčková (PedF, Masarykova univerzita, Brno)

S cílem zpřístupnit studentům jednoho z předmětů společného základu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity studijní materiály a snížit kontaktní výuku, byly vytvořeny studijní e-materiály. Příspěvek prezentuje výsledky evaluačního výzkumu, který popisuje, jak studenti e-materiály, e-prostředí a předmět hodnotili a klade si otázku, zda používání e-materiálů mělo vliv na úspěšnost ukončování předmětu (test). Výsledky ukazují, že lepšími prediktory úspěšnosti ukončování předmětu budou pravděpodobně jiné než v této evaluaci sledované proměnné, které vycházely z kontextu jednoduše pojatého e-learningu coby on-line studijních materiálů a prezentací přednášek.


Language Learners' Attitudes Towards E-learning Creating a Meta Course in Moodle

Jarmila Fictumová (PhilF, Masaryk university, Brno)

A description of action research conducted by the author, comprising the creation of a meta course in CMS Moodle and a short survey concerning students' attitudes towards e-learning. The article is based on experience gained in recent years while using computers in foreign language teaching and translator training.


Tvorba a porovnanie náučnej 2D a 3D simulácie

Ivan Škovran, Alena Kovárová (Slovenská technická univerzita, Bratislava)

Je pri vytváraní náučných simulácií vhodnejšie ostať v 2D priestore, alebo skôr ísť do 3D? Samozrejme, závisí to do toho, čo je predmetom simulovania. Aby sme vyriešili túto otázku, rozhodli sme sa vytvoriť dve náučné interaktívne aplikácie -- funkčne rovnaké, ale jedna bude simulovať deje v 2D a jedna v 3D. Obsah výučbových simulácií je orientovaný na mechaniku. K aplikácií sme pridali testy. Vyhodnotenie ukázalo, že študenti vykazovali lepšie výsledky chápania problematiky v prípade 3D simulácií.


Získávání dokumentových dat pro elektronickou podporu výuky

Tomáš Gregar, Jiří Sotona, Jan Mudrák a Tomáš Pitner (FI, Masarykova univerzita, Brno)

Příspěvek se zabývá problematikou získávání dat pro použití v elektronické podpoře výuky. Výuka podporovaná počítačem vyžaduje popsání sémantiky dat a jejich čitelnost pro programové systémy. Do takového stavu je nutno je připravit, a je nepřípustné tuto odpovědnost přenášet na autora kurzů. Je také nutné vyhnout se znovudigitalizaci již existujících zdrojů znalostí. Proto postupně představíme několik nástrojů, vyvinutých na FI MU v rámci připravovaného aplikačního rámce pro práci se znalostmi; včetně postupů, které využívají, a jejich možného použití (Tento příspěvek vznikl za podpory grantu Národního programu Informační společnost 'E-learning v kontextu sémantického webu', č. 1ET208050401) .


Evidence Based Medicine a elektronická podpora výuky předmětu Ošetřovatelské postupy

Andrea Pokorná, Nina Hrtoňová (Masarykova univerzita, Brno)

Příspěvek se zaměřuje na využití metody Evidence Based Medicine v e-learningovém kurzu předmětu Ošetřovatelské postupy. Tato metoda je zde zařazena jako samostatná práce kolaborativní formou výuky. Příspěvek uvádí důvody pro její zařazení do kurzu, zohledňuje přínos pro studenty, vyučující a následně pro klinickou praxi.


Netmoderování jako klíčová e-tutorská kompetence

Daniel Franc, Monika Všetulová (Unisona Studio, s. r. o.)

Kvalitní e-learningový tutor disponuje celou sadou kompetencí. Tyto kompetence se týkají pedagogiky, andragogiky, využití elektronických nástrojů a komunikace. Výchozí kompetenci pro schopnost působit tutorsky v e-learningovém prostředí nazýváme "netmoderování": jedná se o dosud komplexně neuchopenou kompetenci vzniklou spojením dovedností v oblasti komunikace a elektronické komunikace, znalosti e-technologií, skupinové dynamiky online a moderování a facilitace v online prostředí. Příspěvek představí klíčové složky této kompetence a některá východiska, na jejichž základě je vystavěn koncept rozvoje netmoderátorských kompetencí. Příspěvek zároveň seznámí s výsledky rozvoje netmoderátorských dovedností v posledních dvou letech.


Implementace videokonferenčních technologií do výuky cizích jazyků

Ivana Čechová, Radek Nedoma (Univerzita obrany, Brno)

Jedním z efektivních způsobů, jak pozitivně ovlivnit motivaci, přístup a výsledky studentů ve výuce cizího jazyka, může být implementace multimédií do výchovně vzdělávacího procesu. Z této myšlenky vychází i Česko-kanadský projekt Partnership for Learning Program (PLP), který studentům cizího jazyka umožňuje každodenní interaktivní komunikaci s rodilým mluvčím (vyučujícím) bez ohledu na jejich vzájemnou lokaci. Rozbor zkušeností autorů získaných během doby trvání projektu jsou součástí tohoto článku.


Web 2.0 pro "just in time education"

Danuše Bauerová (VŠB-TU, Ostrava)

Je již všeobecně přijímáno, že jádrem online vzdělávání není úmorná příprava vlastních studijních opor vyučujícím. Přínosnější je předkládání kvalitního průvodcovství procesem vzdělávání se. Technologie web 2.0 umožňuje kontinuální odezvu všech aktérů v síťovém postavení navzájem si rovných partnerů a tím mohou nastoupit revolučně nové formy online vzdělávacích studijních materiálů a celého procesu vzdělávání (se). Změna tkví mnohem více než ve stupni dosažené multimediálnosti v jejich autorství -- participují na něm studující. Příspěvek doplňuje teorii zkušenostmi při zkvalitňování online kurzů směrem od (a) poskytování pouhého přístupu k informacím, přes (b) zařazování interaktivního vzdělávání se konáním studijních aktivit, přes (c) síťové komunikační propojení vzdělávaných a vzdělavatelů, až (d) k té formě online vzdělávání, kdy studující, resp. jejich týmy, jsou vedeni k samostatné kreativní tvorbě, k vývoji a online publikování vlastních (studijních) materiálů s cílem získat reakce ostatních -- kolegů studujících, stejně jako vyučujících. Jen skutečné využití možností technologie web 2.0 umožňuje celoživotní vzdělávání se v pravém slova smyslu tohoto termínu.


E-learning a sémantika obrazových dat

Tomáš Gregar, Radka Pospíšilová, Pavel Čížek (FI, Masarykova univerzita, Brno)

Tento příspěvek se zabývá obrazovou sémantikou, představuje algoritmus přidělení sémantiky a vyvíjený systém pro zpracování sémantiky v obrazových datech. Automatický systém zjišťuje strukturu obrazu a poté se snaží označit nalezené oblasti definovanými pojmy. Pojmy získává z připravených ontologií, výsledek je zobrazen uživateli ke schválení či úpravě. Postup využívá algoritmus, který jsme navrhli. Je zaměřen na rychlost při zachování dostatečné kvality označování. Článek dále ukazuje, kde budou data ukládána a jak budou využita -- hlavně v počítačově podporované výuce (Tento příspěvek vznikl za podpory grantu Národního programu Informační společnost 'E-learning v kontextu sémantického webu', č. 1ET208050401) .


Metodika provedení videozáznamu e-learningového kurzu a jeho využití

Pavel Šiler, Petr Sojka (FI, Masarykova univerzita, Brno)

Častokrát se setkáváme s články nebo přednáškami, které pojednávají o pořizování záznamů z přednášek nebo jiných akcí. Obecně více odhalují chyby a nedostatky takto pořízených videí, než by podávaly návod, jak se těmto nedostatkům obecně vyhnout. Dokonce mnohdy je závěr takový. Že výsledná kvalita neodpovídá snaze autorů a vloženým prostředkům, takže je třeba v nejlepším přestat. Článek podává výsledky naší poměrně dlouhodobé práce a napovídá, jak se vyrovnat s problémy, které jsme již částečně nebo úplně odstranili.


Videokonferenční technologie na ESF MU

Hynek Julínek, Martin Kvizda, Jan Slezák, Roman Horňák, Leonard Walletzký (ESF, Masarykova univerzita, Brno)

V roce 1998 vznikla na Ekonomicko-správní fakultě tehdy odvážná myšlenka, jejíž hlavní ideou bylo vybudování virtualní univerzity. Téměř veškerý kontakt s vyučujícím by zde byl zprostředkován komunikací v síti Internet, a to prostřednictvím distribuovaných textů, on-line testování, živých a záznamenaných videokonferenčních přednášek. V roce 2003 jsme na naší fakultě vyvinuli LMS Studium On-Line, umožňující distribuovat výše zmíněné informace a administrovat je. Počátkem roku 2004 byla vytvořena tato koncepce videokonferenční části LMS Studium On-Line, která sestává ze čtyř etap.

  • Etapa 1: Rok 2004; instalovat videokonferenční endpointy do poslucháren P1, P2, P3 a úpravit veškeré jejich multimediální vybavení. Umožnit videokonferenční propojení sálů P1, P2, P3.
  • Etapa 2: Rok 2005; instalovat videokonferenční endpointy do posluchárny P10 a do auly v Telči. Do ostrého provozu uvést živé videokonferenční propojení přednáškových sálů v Brně a v Telči.
  • Etapa 3: Rok 2006; instalovat na fakultě MCU (multikonferenční jednotku) a videokonferenční rekordér, tvorba modulu pro administraci videokonferencí v LMS Studium On-Line. Spuštění on-line vysílání přednášek a záznamů přednášek v LMS Studium On-Line v testovacím provozu.
  • Etapa 4: Rok 2007; uvést všechny videokonferenční systémy a nástroje do ostrého provozu.
První tři etapy byly zdárně dokončeny a nyní se nacházíme ve 4. etapě. Ještě do konce letního semestru plánujeme ostré spuštění on-line vysílání přednášek v LMS Studium On-Line.


Sponzorské přednášky

Nástroje Adobe pro tvorbu interaktivních výukových materiálů

Digital Media

Představíme si nejpoužívanější nástroje firmy Adobe, které se používají na školách i ve firmách pro tvorbu e-learningového obsahu. Podrobněji se podíváme na programy Adobe Presenter, Captivate 2 a Flash CS3. Srovnáme jejich možnosti z hlediska nároků na obsluhu a zacílení na určité typy e-learningových aplikací.


Adobe Connect (Breeze) - systém pro on-line výuku a komunikaci

Digital Media

V rámci prezentace budou představeny možnosti tohoto systému v oblasti správy a distribuce e-learningových materiálů velkému počtu uživatelů. Na příkladu 1. LF UK ukážeme možnosti propojení LMS se studentským informačním systémem a představíme možnosti programu v oblasti výuky ve virtuálních třídách a videokonferencí. Prezentace bude doplněna o ukázky z reálného provozu aplikace.


Software Adobe pro zpracování videa

Ukázky možností nových produktů Adobe pro oblast zpracování videa a kompozicí - Premiere Pro a AfterEffects. Jak jednoduše publikovat Flash video. Tvorba průhledného pozadí pro Flash video a možnosti jeho využití. Propojení 3D animací a reálného videa pomocí AfterEffects.


Nové produkty Adobe pro webdesign

Představení nových programů Adobe pro webdesign - Dreamweaver CS3, Fireworks CS3, Photoshop CS3.


Kontakt sco2007(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz