Logo SCO 2011

Abstrakty příspěvků

E-learning -- tradice, současnost a budoucnost

Jiří Zounek (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR)

E-learning je často vnímán jako současné téma s velkým potenciálem do budoucna. Nahlížíme-li však toto téma pedagogickým úhlem pohledu, pak nelze jednoduše přehlédnout minulost a tradici ve vzdělávání, která může být zdrojem zajímavých poznatků či inspirací k přemýšlení. V první části příspěvku se proto autor věnuje minulosti, kde ukáže některé pedagogické názory či teorie, které svým způsobem spoluvytvářejí tradici. V další části textu se zaměří na současnost, přičemž se zaměří na klíčové aktéry e-learningu – učitele a studenta. Na základě českých i zahraničních výzkumů ukáže problematiku e-learningu z poněkud jiného úhlu pohledu než bývá běžné. V závěrečné části bude pozornost věnována budoucnosti, kterou je možné jen stěží přesně předpovídat. Je však možné alespoň naznačit budoucí trendy v e-learningu. Některé z nich lze souhrnně označit jako tzv. mizející „e“.


Educational Scenarios with E-portfolios

Peter Baumgartner (Danube University Krems, Austria)

Dealing with electronic portfolios is complex and demanding. Especially the implementation at the educational institution and the proper integration in daily demands of ongoing teaching and learning processes poses many challenges for students and teachers alike. This paper proposes an educational taxonomy as methodological approach to overcome some of these difficulties. Theoretical foundations, construction and use of this general framework will be presented, its application for e-portfolios discussed. The goal is to develop a pattern language for electronic portfolios in higher education.

prezentace


Softwarová řešení pro e-learning, multimédia, on-line komunikaci a video.

Představeny budou nejdůležitější aplikace společnosti Adobe pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s využitím multimédií a on-line komunikace. Součástí prezentace budou i ukázky z reálných projektů.


Moodle Courses at the Department of Languages of FEI STU in 2011

Ivan Podpera (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR)

In the previous academic year we started working simultaneously with two Moodle English courses: English for Students of Electrical Engineering (intermediate level) and English for Students of D level (upper-intermediate). In the summer semester of the academic year 2010/2011, our department opened a new course Management of Communication (Manažment komunikácie) in Slovak language that is focused on skills and strategies of communication leading to enhanced professionalism of our graduates that helps them get better positions on labour market. In the article I would like to focus specially on the way we work with the course English for Students of D level, show the success rates of the tasks done by the participants in the winter semester of 2010/2011 and reactions we have received from them so far.

prezentace


Unikátní projekt pro učitele: Metodický portál RVP.CZ

Ondřej Neumajer (Výzkumný ústav pedagogický, Praha, ČR)

Metodický portál je unikátní vzdělávací projekt, který svým rozsahem a provedením nemá mezi školskými vzdělávacími portály v České republice obdoby. Příspěvek přibližuje hlavní zaměření portálu, jeho cílovou skupinu a vybrané části vzdělávacích modulů včetně zajímavých statistických údajů.

prezentace


Příspěvek k otázce kvality Wikipedie a možnostech jejího použití ve výuce

Michal Klajban (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR)

Článek pojednává o možnostech použití Wikipedie ve vzdělávání, zvláště pak ve výuce. První část článku je věnována otázce důvěryhodnosti a kvality Wikipedie, zejména ve srovnání s tradičními tištěnými encyklopediemi. Následuje kapitola pojednávající o možnostech, avšak také omezeních používání Wikipedie ve výuce s několika konkrétními příklady. Závěr poskytuje krátké shrnutí a kritické zhodnocení.

prezentace


Sloodle – Moodle ve virtuálním prostoru

Milan Randák (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR)

Využití virtuálních 3D prostorů je v České republice spíše výjimkou. Oproti tomu LMS Moodle je nejrozšířenějším systémem pro správu výuky. Příspěvek si klade za cíl poskytnou základní charakteristiku nástroje, který umožňuje propojit  tento výukový systém s 3D virtuálním prostředím Second Life. Záměrem příspěvku je prezentovat projekt Sloodle jako nástroj vhodný k začlenění do studentova osobního vzdělávacího prostředí.

prezentace


Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní

Jiří Poláček (Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR)

Není v silách učitele přečtení stovek či dokonce tisíců studentských textů. Hodnocení textů studenty navzájem může být vhodným řešením takového problému. Článek pojednává o způsobu realizace a získaných zkušenostech z experimentálního nasazení právě takové metody v e-learningovém kurzu Akademické psaní. Jsou popsány motivační efekty (jak to pomůže lektorům a proč by to mělo být přínosné pro studenty), vstupní předpoklady (co a jak se bude hodnotit) i samotný systém vzájemného hodnocení textů v podobě webové aplikace. V závěru článek shrnuje nejcennější studentské ohlasy, které odráží plusy a mínusy celého procesu psaní a recenzování, a podává číselný přehled o výsledcích hodnocení.

prezentace


LMS Moodle v2.0 -- Random Assignment

Ľuboš Čirka, Miroslav Fikar (Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, SR)

This paper deals with the module Random assignment for the Moodle Learning Management System v2.0 (LMS). The principle of random assignment is quite simple. Teacher specifies files with assignments. If there are less or equal number of students than files, each student gets a different file. In the opposite case, files are chosen randomly for remaining students. Optionally, the teacher specifies the same file names containing solutions to assignments. It this case, marking window shows both files -- assignment and solution.

prezentace


Experimentovanie cez Internet -- možnosť realizácie laboratórnych cvičení pre študentov so špecifickými nárokmi

Miroslava Ožvoldová (Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, SR; Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR), Žaneta Gerhátová (Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, SR)

Aktívna účasť študentov so špecifickými nárokmi na zvyšovaní si kvalifikácie v technickom vysokoškolskom vzdelávaní bola donedávna zriedkavosťou. Jedným z dôvodov bola nemožnosť absolvovať experimentálne merania v laboratóriách univerzít. V súčasnosti existujúce vzdialené experimenty na internete odstraňujú bariéry pre handicapovaných študentov a poskytujú netradičnú možnosť - realizovať laboratórne úlohy v ľubovoľnom čase a z ktoréhokoľvek miesta, dokonca niekoľkokrát za sebou. Cieľom príspevku je na konkrétnom príklade projektového vyučovania ukázať využitie e-experimentov z e-laboratória Katedry fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave kf.truni.sk/remotelab. Súčasne prezentujeme metodiku práce so vzdialenými experimentmi v bakalárskom kurze fyziky.

prezentace


Využití e-learningového portálu AKUTNE.CZ při studiu medicíny

Baláková L., Štourač P., Křikava I., Ševčík P. (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR), Schwarz D., Šnábl I., Šustr R. (Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno, ČR), Holub P. (Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno, ČR)

Výukový portál AKUTNE.CZ [ISSN1803-179X] se již od roku 2007 věnuje tématům z akutní medicíny. Do jeho tvorby jsou zapojeni nejen odborníci z oboru, ale i zájemci z řad studentů lékařských fakult. Smyslem portálu je přibližovat novinky z oblasti akutní medicíny poutavou formou, srozumitelně a za využití multimediálních technologií. Portál je rozdělen na několik projektů, z nichž každý má svého odborného garanta. Najdete zde sekci výuky, která je tvořena multimediálními učebními pomůckami, interaktivními algoritmy, odkazy na guidelines, testy a kurzy. Další velkou oblastí jsou online videopřenosy z odborných konferencí, které umožňují shlédnout přednášky zároveň s výkladem autora. V článku bych se ráda věnovala popisu zapojení studentů do tvorby interaktivních algoritmů, významem těchto algoritmů pro studenty lékařských fakult, a využitím videopřenosů při studiu medicíny a to nejen pregraduálně, ale i postgraduálně.


Realizace výzkumného šetření se zaměřením na elektronické portfolio jako nástroj pro evaluaci a rozvoj žáka

Viktor Fuglík (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR)

Cílem příspěvku je představit a nastínit aktuální průběh výzkumného šetření zaměřeného na využití elektronického portfolia jako nástroje pro evaluaci a rozvoj žáka ve školním prostředí. Šetření je uskutečňováno na středních průmyslových školách a je rozdělené do dvou hlavních fází. První, již realizovaná část, se zaměřuje na otázku připravenosti škol na nasazení nových technologií pro hodnocení a spolupráci žáků, v tomto případě systému pro správu elektronických portfolií Mahara spolupracujícího s virtuálním vzdělávacím prostředím Moodle, které zkoumané školy využívají. Druhá, právě připravovaná, část se týká implementace Mahary na jedné ze zapojených škol a jejího začlenění do výuky v kontextu s hlavním směrem šetření prostřednictvím vzdělávacího portálu UMÍM.TO. Představení výsledků celého šetření proběhne při vystoupení na konferenci.

prezentace


Elektronické informační kanály Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Jan Beseda (Centrum pro studium vysokého školství, Praha, ČR)

I analyze using information channels at Faculty of Humanities at Charles University from the perspective of social sciences. My analysis is based on the research that was executed in the years 2009--2010 among the teachers, administration and technical employees of the faculty and among its students. I analyze the transformation of information systems that took place in 2008. Then I compare the Information system of Masaryk University that had been used at the FHS UK until December 2008 and the Study Information system developed by the company Erudio which replaced the previous system in 2008. I also look at using Hotmail and the reasons why it stopped being used. Then I introduce using LMS Moodle. Furthermore, I analyze how the faculty uses communication platforms of web 2.0 as YouTube, Facebook, Twitter and Wikipedia. Last but not least, I evaluate how Facebook serves as an alternative information channel for students.


Výuka Digitálního podniku – jak jinak než digitálně

Marek Bureš, Ondřej Kurkin (Fakulta strojní, Západočeská univerzita, Plzeň, ČR)

Digitalizace dnes hýbe světem. Tento fenomén zasahuje téměř do všech oblastí lidské činnosti, výuku nevyjímaje. V oblasti průmyslové výroby se v posledních letech digitalizace projevila ve formě zcela nového pojmu, kterým je Digitální podnik. Digitální podnik představuje masivní nasazení vzájemně propojených softwarových nástrojů podporující plánování a řízení procesů přes celý životní cyklus výrobku. Tento příspěvek pojednává o způsobech výuky Digitálního podniku na Západočeské univerzitě v Plzni. Díky realizaci dvou projektů v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikla jedinečná série na sebe navazujících e-learningových kurzů obsahujících rozličné multimediální komponenty, které jsou typické pro efektivní způsob výuky problematiky informačního charakteru. V příspěvku je také na konkrétním příkladu popsán celý projektový postup při návrhu a ověření výrobního systému s vazbami do jednotlivých e-learningových kurzů.

prezentace


Sítě osobního učení se ve vysokoškolské praxi

Danuše Bauerová (Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Ostrava, ČR)

Příspěvek upozorňuje na malou pružnost vysokoškolských institucí při přechodu od modelu vzdělávání s tradiční koncentrací na předem připravený obsah k modelu jeho kontinuálního spoluvytváření v síťovém propojení koncových uživatelů – učících i učících se. Cesta k novému pojetí může být dlážděna vytvářením osobních virtuálních komunikačních sítí. Studenti (taktéž pedagogové) těží ze síly webových aplikací a tvoří své, navzájem propojené, sítě svého osobního učení se, Personal Learning Networks (PLNs). Motivací pro zavádění tvorby PLNs do praxe škol je skutečnost, že bez rázného uplatňování principů Web2.0 nelze vyslyšet např. volání Boloňské deklarace po vzdělávání se studentem v centru dění, nelze zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávání doby Internetu.


Současnost a trendy v ICT podpoře výuky

Jiří Jelínek (Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR)

ICT podpora výuky je ve velmi konkurenčním prostředí vzdělávacího trhu aktuálním tématem, protože může přinášet konkurenční výhodu. Příspěvek se snaží sumarizovat a prezentovat hlavní oblasti, v nichž se projevuje vliv ICT na výukový proces, a kde se tedy tato výhoda může projevit. Pozornost bude věnována i změnám celkového prostředí a jejich vlivu na roli učitele a jeho podporu. V příspěvku jsou rovněž shrnuty hlavní vývojové trendy v ICT podpoře výuky a na příkladech jsou ukázány možné formy jejich implementace. Na základě praktických experimentů jsou diskutovány i dopady změn v ICT podpoře na výukový proces.

prezentace


Prvé skúsenosti s kolaboratívnou výučbou Informatiky s využitím hlasovacieho zariadenia

Norbert Beták (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR), Miroslava Ožvoldová (Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, SR; Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR)

Masívny nástup a rozvoj informačno-komunikačných technológií (IKT) kladie požiadavky na neustále zvyšovanie informačnej gramotnosti učiteľov i žiakov. Nové formy a metódy vzdelávania s využívaním IKT vedú k lepšej motivácii študenta a k zaujímavejšiemu spôsobu nadobúdania vedomostí. Príspevok prezentuje prvé skúsenosti s využívaním hlasovacieho zariadenia pri kolaboratívnom učení v predmete Informatika na Spojenej škole v Nových Zámkoch. Študenti na základe pripravených elektronických študijných jednotiek, prostredníctvom kolaboratívneho vyučovania, zrealizovali prezentáciu učiva zvolených tematických celkov. Následne prebehlo praktické osvojovanie učiva a zadanie úlohy vyžadujúcej kolaboratíny prístup riešenia. Úroveň vedomostí bola zisťovaná prostredníctvom elektronických testov s využitím hlasovacieho zariadenia. Výsledky naznačujú, že aktivita učiteľa vytvárať interaktívne prostredie študentom na vyučovacej hodine prispela k vytvoreniu priaznivej klímy v triede a tiež k nadobudnutiu lepších vedomostí interaktívnou a zaujímavejšou formou.


Virtuálne vývojové prostredie pre agilné metodológie výuky programovania

František Gyárfáš (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, SR)

Virtuálne vývojové prostredie pre agilné metodiky výuky programovania umožňuje študentom, aby si mohli rozvíjať svoje programátorské zručnosti kdekoľvek a kedykoľvek. Všetky úlohy sú formulované pomocou zadania, sady testov a testovacím prostredím, v ktorom si študenti môžu overovať správnosť postupu aj výsledku svojich riešení. Jedno prostredie majú k dispozícii na svojich počítačoch, druhé je virtuálne. Nachádza sa na serveri školy a umožňuje študentom overovať si správnosť svojich výsledkov cez internet. V tomto prostredí sa odovzdané riešenie spojí s profesionálnym testovacím unitom pre vybraný jazyk (C++) a sadou testov, ktoré študenti nevidia. Celý projekt sa skompiluje, zlinkuje, testy sa vykonajú a výsledok sa prezentuje študentom, ako aj zaznamenáva na serveri. Navrhnuté virtuálne vývojové prostredie slúži nielen na overovanie správnosti riešení, ale aj na rozvíjanie celého radu agilných metodológií, ako sú testmi riadené programovanie, refaktorizácia, práca so zdedeným kódom, tvorba efektívnych testov a pod. Autor ho používa v každodennej prevádzke vo svojej výuke.


Sdílení vzdálených a virtuálních fyzikálních laboratoří

František Lustig (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR)

V době sdílených diskových kapacit, počítačů, gridů, počítačových farem, aj. nás napadla myšlenka sdílet nejenom počítačovou techniku, software a didaktický obsah, ale též sdílet laboratorní vybavení. Ano, naše školní pomůcky můžete používat přes internet ve vaší škole, laboratoři, aj. Jak jsme k tomuto řešení dospěli je popsáno v následujícím příspěvku. Zmíníme se o počítačových laboratořích lokálních, vzdálených a virtuálních. Ukážeme naše (www.ises.info) i zahraniční vzdálené laboratoře. Jednotlivé různé experimenty integrujeme v 1. česko-slovenské vzdálené laboratoři a připravujeme se na propojení laboratoří v EU. Rovněž se zmíníme o další novince ve sdílení vzdálených laboratořích – RemLabNet, kdy stejný experiment provozujeme na různých místech. Naše ukázka bude sledování přirozeného radioaktivního pozadí na různých místech ČR. Závěrem se zamyslíme nad didaktickými aspekty vzdálených a virtuálních laboratoří a naznačíme směr transformací fyzikálních, přírodovědných laboratoří.


Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava a externí hodnocení opor

Martina Kuncová, Hana Vojáčková (Vysoká škola polytechnická, Jihlava, ČR)

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jednou z nejmladších veřejných vysokých škol. V současné době však na této škole studuje více než 3000 studentů v šesti oborech. V rámci zkvalitnění výuky (nejen pro kombinovanou formu studia) podala v roce 2008 škola projekt „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. V roce 2009 se přistoupilo k realizaci projektu. V polovině března 2011 (tedy zhruba ve dvou třetinách běhu projektu) je z plánovaných 150 opor pro jednotlivé předměty připraveno a testováno 145. V rámci testování se k jednotlivým oporám měli vyjádřit tzv. externí hodnotitelé, kterými byli kolegové z jiných VŠ. Článek popisuje průběh projektu tvorby e-learningových opor a statistické vyhodnocení dotazníků vyplněných externími oponenty.

prezentace


Výuka v otevřeném virtuálním prostoru – Wikipedie, nebo vlastní wiki?

Jiří Dlouhý, Jana Dlouhá (Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha, ČR)

Autoři ve svém příspěvku rozebírají některé principy výuky v otevřeném virtuálním prostoru a srovnávají výhody a nevýhody využití vlastních instalací wiki software ve srovnání s využitím Wikipedie při výuce na vysokých školách. Analyzují základní principy Wikipedie a jejich relevantnost pro vysokoškolskou výuku a rozebírají některé dodatečné funkce, které mohou do výuky přinést vlastní instalace wiki softwaru. Výzkum autorů se zaměřuje na vymezení kritérií, jež by pomohla určit, ve kterých případech je vhodné použít Wikipedii a ve kterých případech je vhodná vlastní instalace wiki. V závěru uvádějí některé příklady pro využití obou přístupů, které vycházejí z vlastních zkušeností s provozováním Enviwiki a VCSEwiki při výuce problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na vysoké škole v českém prostředí i v rámci mezinárodní spolupráce ve výuce formou e-learningu.

prezentace


Procesy a přístupy k učení – hodnocení práce studentů ve wiki prostředí

Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Martin Zahradník (Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha, ČR)

Výuka v otevřeném prostoru poskytuje příležitost k využití aktivních forem výuky/učení a vytváří podmínky k sociálnímu učení. Výstupy takto založených procesů učení lze ovšem obtížně hodnotit pomocí standardních nástrojů, například online testování. Autoři ukazují, jak lze prakticky uplatnit pedagogickou zásadu, že edukační cíle, metody a prostředí pro výuku, a postupy hodnocení musí být ve vzájemném souladu. Analyzují metodu hodnocení studentských přístupů k učení využívající standardizovaná dotazníková šetření a srovnávají ji s dalšími možnostmi sledování procesů učení v elektronickém prostředí. Ukazují praktické zkušenosti s tímto typem hodnocení v rámci výuky v mezinárodní síti spolupráce VCSE.

prezentace


Matematické vzdelávanie s podporou digitálnych technológií v kontexte národného projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ" v Slovenskej republike

Stanislav Lukáč, Dušan Šveda (Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, SR)

Úspešná integrácia digitálnych technológií do matematického vzdelávania je podmienená pripravenosťou učiteľov na aplikáciu digitálnych technológií do vzdelávacieho procesu. Medzi hlavné zámery projektu patrí rozvíjanie spôsobilostí učiteľov z práce s modernými digitálnymi technológiami a didaktickou technikou a rozvíjanie ich schopností vedieť zmysluplne a efektívne využívať digitálne technológie pri podpore aktívneho učenia sa matematiky. V systéme kľúčových kompetencií rozvíjaných v modernej škole možno vymedziť aj IKT kompetencie. Koncepcia národného projektu je postavená na modeli britskej agentúry BECTA. Pri naplňovaní cieľov vyučovania matematiky je v projekte kladený hlavný dôraz na využitie moderných vyučovacích metód v súčinnosti s digitálnymi technológiami v úvodných etapách poznávacieho procesu zameraných na motiváciu a prvotné osvojovanie poznatkov. V príspevku sú charakterizované vybrané digitálne nástroje, ktoré je možné aplikovať vo vyučovaní štatistiky spolu s ukážkami ich využitia.

prezentace


Problematika vytváření testů v LMS Moodle

František Smrčka (Katedra elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, ČR)

V LMS Moodle je možné vkládat do testů řadu typů otázek. Jedná se o úlohu výběrem odpovědí, krátkou tvořenou odpověď, numerickou úlohu, pravda/nepravda, přiřazování, doplňovací úlohu (cloze), vypočítávanou úloha, a tvořenou odpověď. Vkládání jednotlivých otázek do Moodle je pracné, proto je vhodné otázky předem připravit v textovém editoru a následně je importovat do LMS Moodle. Jedna z možností je použití MS Excel, ve kterém je pomocí maker přetransformován zdrojový text otázek do XML formátu a dále je ho možné importovat do LMS Moodle. Další možností je použít programy na transformaci z internetové adresy moodle.site5.com/questions/new. Tato aplikace generuje pouze jeden typ testu, a proto byla na naší škole vytvořena aplikace, která generuje více druhů otázek a importuje do LMS Moodle.

prezentace


Rozvíjanie vedeckej a informačnej gramotnosti študentov v e-learningovom prostredí

Marián Kireš (Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, SR)

V príspevku autori pojednávajú o požadovanej úrovni vedeckej a informačnej gramotnosti študentov gymnázia vymedzenej štátnym vzdelávacím programom v tematickej oblasti Človek a príroda. Na základe prijatej koncepcie vzdelávania sú za dominantné kompetencie rozvíjané pomocou digitálnych technológií v predmete fyzika považované: vyhľadávať a selektovať, organizovať a skúmať, rozumieť modelom a modelovať, kontrolovať a modelovať javy. Pre potreby kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú ku každej z kompetencií predstavené vzorové metodiky využívajúce nástroje e-learningu, niektorú z moderných vyučovacích metód (\sind{JITT}, \sind{ILD}, \sind{Peer Instruction}) a prácu v počítačom podporovanom laboratóriu. Súčasťou vytvoreného LMS pre vzdelávanie učiteľov je digitálna knižnica všetkých poskytovaných recenzovaných výučbových objektov, ako aj záverečných projektov účastníkov vzdelávania. Autori v príspevku predstavujú ukážkovú metodiku, zameranú na rozvíjanie vedeckej a informačnej gramotnosti pomocou digitálnych technológií, ako objekt digitálnej knižnice.

prezentace


Text Activator

James Thomas (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic)

Text Activator is a piece of software that assists course authors prepare a whole text-based course offline, and then import created resources and language learning activities into Moodle 1.9.x. The course author starts by inputting the texts on which the course is based. The software facilitates the creation of activities drawn from the whole text, from sentences and from words and phrases. It includes its own small concordancer that allows the author to identify lexical and grammatical features that occur across a course. Aside from Moodle, the full texts are also formatted with metadata using XML code for importing into the \sind{Sketch Engine}'s \sind{Corpus Builder}. Text Activator has been programmed in \sind{FileMaker Pro}. It has never been seen in public before.


Process-based Approach to E-learning

Jiří Kolář, Tomáš Pitner (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, ČR)

Most of the modern Learning Management Systems are focused on static content of the courses. This paper introduce process-based approach to course management inspired by Business Process Management (BPM) used in commercial sphere. Our approach leverages many ideas of BPM and apply them in the field of blended learning. The paper reflects current situation in e-learning, gives guidelines how to model educational processes and leverage small reusable units --- learning patterns. It also discusses monitoring of such processes. Finally, the MEDUSY project as a framework for e-learning tool integration with help of educational process modeling is introduced.

prezentace


Kontakt sco2011(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz