Logo SCO 2008

Abstrakty příspěvků

Approaching Learner Centered Learning Goals in Technology Enhanced Education

Renate Motschnig-Pitrik

In this interactive presentation we first turn to learner centered principles in general (McCombs and Whisler, 1997) and subsequently derive features of learner centered learning goals. Then, preconditions that allow educators to work with learner centered goals will be explored. These preconditions exist at various levels. They include items such as flexibility and space in the curriculum to be able to react to students’ perceived goals, or the openness and competence of the educator, better facilitator to elicit students’ goals and to accompany and support their being put into practice. Particular opportunities as well as demands resulting from the use of ICT (Information and Communication Technologies) to support learner centeredness are emphasized (Bauerová, D. and Sein-Echaluce, 2008).


Videopřednášky jako náhrada výuky?

Vladimír Vašinek; Vladimíra Rašnerová

Příspěvek je věnován problematice jednak natáčení a zpracování videopřednášek v předmětu Přenosová média, ale zejména některým pedagogickým problémům spojených s elektronickou podporou výuky. K nim patří zejména odpověď na otázky, zda v dnešní době mohou videopřednášky představovat plnohodnotnou alternativu klasických přednášek, autoři se pokusí na základě vlastního šetření pomocí dotazníků odpovědět na otázky, jaké jsou představy studentů, jako uživatelů studijních materiálů zpracovaných v elektronické podobě. Klíčovým závěrem se ukazuje požadavek dnešních studentů bez ohledu na formu studia na možnost mít natočené přednášky plně k dispozici.


Content topicality in foreign language e-learning

Eva Staňková

The paper draws on the author’s 3-year experience of conducting e-learning projects intended to develop English language skills at the Language Training Centre of the University of Defence, Brno. Bearing in mind the foreign-language communication needs of Czech military personnel, the author addresses a particular value added by e-learning to traditional foreign language teaching: the opportunity to immediately reflect contemporary events. She offers sharable suggestions on how to include current events and subjects of students’ interest in e-learning material development and illustrates them with examples.


Přirozená interaktivní telepresence či přidaná hodnota formální manažerské komunikace? Srovnání využitelnosti videokonferenční technologie ve výuce CJV MU

Libor Štěpánek, Alena Hradilová, Hana Katrňáková

Příspěvek představuje srovnání dvou videokonferenčních kurzů CJV MU zaměřených na dosažení telepresence. Komparace škály prostředků využívaných odlišnými skupinami k dosažení přirozeného vnímání komplexního prostředí virtuální třídy sleduje úspěšné postupy skupin studentů založené na spontánnosti a otevřenosti řešení i pokusy o narušení formálního prostředí manažerské komunikace v případě firemních školení, při nichž je dosažení telepresence velice obtížné


Moodle v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Tamara Váňová, Anna Váňová

Příspěvek pojednává o projektu realizovaném na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jehož cílovou skupinou jsou učitelé středních škol a druhých stupňů základních škol. V rámci projektu bylo vytvořeno pět e-learningových kurzů, které mají pedagogům především přiblížit způsob studia online bez prezenčních seminářů. Kurzy jsou čtyři jazykové a jeden metodicko-technický, který umožňuje účastníkům vytvářet vlastní výukové materiály a vyzkoušet si roli učitele v e-learningovém kurzu.
Součástí projektu je vytvoření sítě zapojených škol, které mohou na inovaci výuky spolupracovat i po skončení projektu a tvorba digitálního úložiště, které jim sdílení hotových výukových objektů umožní.


Planning videoconferencing sessions in foreign language teaching

Ivana Čechová a Eva Staňková

The paper deals with didactic aspects of planning videoconferencing sessions in English language speaking skills development. It draws on 5-year experience of videoconferencing at the Language Training Centre, the University of Defence in Brno. Bearing in mind effective speaking strategies, it proposes a sample of speaking activities meant for students at upper-intermediate level of English. In addition to this, it suggests an effective way of combining theme-based videoconferencing lessons with other language skills on-line development with regard to the University od Defence students’ communication needs.


Chcem použiť môj kurz z Moodlu v LMS Claroline. Pomôže mi SCORM?

Zuzana Bizoňová, Daniel Ranc, Matilda Drozdová

V posledných rokoch máme možnosť sledovať nárast popularity nového spôsobu výučby – e-elearningu. Výhody, ktoré so sebou e-learning prináša ocenilo množstvo vzdelávacích inštitúcií, ktoré vytvorili pre svoje potreby systémy na riadenie výučbového procesu – Learning Management Systémy (LMS). V priebehu pár rokov vzniklo množstvo komerčných i opensource systémov. Táto situácia však privodila ďalšiu radu problémov spojených s kompatibilitou. Systémy boli tvorené zväčša bez ohľadu na akékoľvek štandardy.
Tvorba výučbových materiálov pre e-learning je časovo aj myšlienkovo náročný process, ak chceme vytvoriť plnohodnotný multimediálny a interaktívny materiál a tým podporiť študentovo lepšie pochopenie predmetu. Keď už je takýto materiál na svete, je veľmi neefektívne, aby zostal izolovaný len v systéme, kde bol vytvorený. Bohužiaľ taká je mnohokrát aktuálna realita, LMS aplikácie a ich dáta ostávajú navzájom nekompatibilné a preto izolované.
SCORM (Shareable Content Object Reference Model) priniesol čiastočné riešenie tohoto problému pomocou koncepcie znovupoužiteľných jednotiek dát. V tomto článku sa zaoberáme tým, či riešenie, ktoré SCORM poskytuje je dostačujúce pre pole e-learningu. Zároveň popisujeme iné riešenie, ktoré je výsledkom našeho výskumu v oblasti interoperability elearningových systémov. Cieľom bolo vytvoriť zovšeobecnený model LMS na základe Modelovo orientovanej architektúry (Model Driven Architecture), pomocou ktorého môžeme prevádzať dáta medzi LMS systémami.


Východiska pro tvorbu e-learningových kurzů kartografie

Zuzana Šťávová

Při výuce kartografie na vysokých školách je kladen velký důraz na získávání praktických dovedností tvorby map a z tohoto pohledu se jeví jako vhodná forma výuky blended learning umožňující zařazení prvků project organised learning, edutainment nebo teambuilding podpořených prezenčními setkáními. Tyto postupy jsou na PřF UP Olomouc brány jako východiska při sestavování kurzů kartografie společně s přístupem k tvorbě kurzů jako ke skládačce ze „staveních kamenů“ jako je hyperlink, video, kvíz nebo vložení souboru.


Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu

Roman Švaříček, Jiří Zounek

Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného projektu orientovaného na vysokoškolskou výuku podporovanou informačními a komunikačními technologiemi. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě MU v roce 2007.


Návrh a tvorba multimediální knihovny video záznamů pro výuku, s podporou nových technologie

Radoslav Fasuga, Libor Mika, Tomáš Drábek, Martin Němec

This article inquire into methodology of design multimedia video lectures, combination of audio/video records with materials published in presence teaching process. Here are published preparation techniques, methodology for the content author and presenter. Here are discussed requirements for recording technology and the methodology to making protocol of whole recording process for future elaboration. Article compares methodology of directed lecture versus records in real teaching process with discussion. In additional mastering and synchronization of final records with other teaching elements are described two possible approaches that can be used for this purpose. In this section are compared requirements for record interpretation quality, recorded situations, requirements for future publishing. In next step is described the publishing possibility on CD, DVD or on the internet. In last is discussed the problematic of future use, actualization and repairing of produced records. Here are presented the possibility to preset the lectures in real time.


Možnosti použití testování a automatického vyhodnocování úloh založených na grafickém prostředí.

Martin Němec, Radoslav Fasuga, Jana Šarmanová

The paper describe possibilities how we can improve testing in the education. This presentation will describe testing module which student can used for knowledge self-testing. This module gives possibility for student’s individual testing with automatic evaluation. Students can individually test their knowledge. The module which we currently prepare is oriented to course with graphics form.


Integrovaná správa pověření pro e-learningové systémy

Daniel Kouřil, Luděk Matyska, Michal Procházka

Koncept federací zavádí nový přístup ve správě přístupu uživatelů ke službám. Samotné služby již nemusejí spravovat uživatelské účty, tuto zodpovědnost přebírají domovské instituce uživatelů. Tím se celý systém stává decentralizovaný a není omezena jeho škálovatelnost. Uživatelé mohou využít širokou paletu služeb a používat přitom pouze jedny přihlašovací údaje, které navíc poskytují pouze své domovské instituci. Federace se v současné době zaměřují především na webové prostředí. Cílem našeho projektu je využít federace i v ne-webovém prostředí. Součástí projektu je i vývoj nástroje pro správu pověření pro ne-webové aplikace. Koncept federací demonstrujeme na řešení problému jak zabezpečit přístup k nejen webovým e-learningovým systémům.


Způsoby elektronické podpory výuky na MU v roce 2008

RNDr. Miroslava Misáková, Ing. Jitka Brandejsová, doc. Michal Brandejs, CSc.

Elektronická podpora výuky je na MU řešena v rámci dlouhodobé koncepce. V každém roce jsou realizovány jak experimentální či pilotní kroky, tak i již ověřené strategie. Škola se snaží elektronické nástroje nasazovat stále širším spektrem způsobů. Článek se zabývá dvěma hlavními oblastmi: 1. možnosti běžného učitele (e-learning budovaný spíše zdola) 2. využití nástrojů pro uchazeče o studium a další netypické cílové skupiny (podporováno spíše shora, institucí).


Web 2.0 jako groupware pro podporu výuky

Pavel Drášil, Tomáš Pitner

Cílem příspěvku je ukázat konkrétní možnosti, jak v soudobé výuce orientované na studenta použít služby volně dostupné na webu. Tyto služby mají charakter systémů pro podporu spolupráce (groupware), které bylo možné využít jak při konstruktivistické a konektivistické výuce, tak v přístupech orientovaných na člověka. Většímu rozšíření bránila vyšší vstupní bariéra, daná složitostí správy i obsluhy a většinou i vysokou cenou či systémovými nároky. Současné Web 2.0 služby většinu z uvedených nevýhod nemají a použijí-li se vhodné scénáře jejich nasazení ve výuce, dostáváme do rukou flexibilní a vysoce kvalitní elektronickou podporu soudobých výukových metod.


Anotace dat pro e-learning

Tomáš Gregar, Jakub Vašíček

Tento příspěvek stručně představuje problematiku přípravy dat, zvláště obrazových, v elektronických výukových materiálech. Popisuje problémy, které jsou způsobeny nutností získat sémantiku dokumentu, a možné způsoby jejich řešení. Hlavní část textu je věnována obrazové sémantice, scénářům jejího nalezení a uložení, a informacím o vytvářeném systému, jehož cílem řešit některé z problémů využití obrazů v elektronicky podporované výuce.


Automatická klasifikace transformovaných vět

Petr Kott a Luboš Popelínský

Popisujeme využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci transformovaných vět. Celková správnost klasifikace je pro většinu testovaných vět vyšší než 80%. Nejdůležitějším výsledkem je přesnost klasifikace špatných odpovědí, která je pro 8 z 9 testovaných úloh vyšší než 80%. Po přidání morfologických značek se celková správnost v průměru zvýší, pro přesnost klasifikace to však neplatí.


Rozdíly mezi studijními styly u můžu a žen v kurzu Zdravotní tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií

Martin Sebera, Lenka Beránková

V našem experimentu jsme aplikovali Vermuntův dotazník ILS na studenty Fakulty sportovních studií, kteří absolvovali e-learningový kurz Zdravotní tělesné výchovy. V článku jsme se zaměřili nad rozdílností v přístupu ke stylům učení mezi oběma pohlavími a především metodologickým aspektům při srovnávání rozdílů mezi dvěma skupinami.


DZEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU

Maria Briatková, Zdeněk Kedaj a Luboš Popelínský

Představujeme nový nástroj pro analýzu a vizualizace výsledků e-learningových testů v IS MU. Systém DŽEMUj, který je od začátku roku ve zkušebním provozu, dovoluje učiteli analyzovat odpovědníky z několika různých pohledů a tyto analýzy vizualizovat. Požadavek na analýzu se zadává přímo v IS MU a odkaz na výsledek je opět z IS MU přístupný. Vlastní analýzy probíhají mimo informační systém. Nynější verze nabízí mimo jiné uspořdání otázek podle různých kriterií, informaci o IP adresách, o asociacích mezi odpověďmi a o shlucích otázek.


The New System for Modelling and Simulation: Integration of Maple and MapleSim

Jiří Hřebíček, Martin Řezáč

The paper deals with the systems Maple and MapleSim for teaching mathematical modelling and computer simulation of scientific and technical problems. It presents also possibilities of Maple for students in e-learning of mathematics, modelling and simulation. There is introduced shortly system MapleSim – the new modelling and simulation tool using Maple technology.


Systém pro online výpočty v prostředí na WWW

Robert Mařík, Miroslava Tihlaříková

Příspěvek se zabývá obecným popisem postupů a prostředků použitých při tvorbě webové aplikace Mathematical Assistant on Web (MAW, http://mathassistant.sourceforge.net/), která je zaměřena na automatické matematické zpracování typických úloh základních kurzů matematiky pro vstupní data zadaná uživatelem prostřednictvím webové stránky. Odlišnost našeho přístupu od ostatních podobných služeb na Internetu spočívá v tom, že se snažíme simulovat proces, jakým úlohu řeší student na papíře a výstupem výpočtu je nejenom výsledek úlohy, ale i více či méně detailní postup výpočtu.


Molekula – nejvíce sdílený objekt v chemii

Pavel Kubáček

Současná úroveň technického a programového vybavení počítačů dovoluje detailní a kvantitativní předpověď vlastností molekul a současně grafickou reprezentaci příslušných dat. Vizualizace molekulové struktury, jakožto SCO při vyučování a studiu chemie, je možná pomocí interaktivní 3D grafiky v prostředí volně dostupného programového vybavení (MDL® Chime a Cortona3D Viewer). Modulární databáze, postihující graficky jak metrickou, tak i elektronovou strukturu molekul, je velmi dobře použitelná jako podpora studia a vyučování chemie, zejména v předmětech zahrnujících obecnou a fyzikální chemii.


Virtuální univerzita třetího věku jako součást celoživotního vzdělávání

Ing. Barbora Hašková

Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě je vnímána jako jedna ze společensky významných forem celoživotního vzdělávání, jejímž posláním je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám postproduktivního věku. Cílem Univerzity třetího věku je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné Neodmyslitelným prvkem vzdělávání seniorů je také posilování role moderních informačních a komunikačních technologií


Kontakt sco2008(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz